O firmie

Capital Park jest doświadczoną i uznaną firmą inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od 5 lat notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła wysokiej jakości portfel nieruchomości składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej klasy A, obejmujący przede wszystkim takie aktywa jak Eurocentrum Office Complex czy Royal Wilanów oraz jest w trakcie budowy flagowego projektu rewitalizacyjnego terenu dawnej Fabryki Norblina w centrum Warszawy. Grupa zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni  304 000 m2 i wartości rynkowej 2,5 mld zł, z czego 77% stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie – najbardziej perspektywicznym rynku nieruchomości komercyjnych w Europie środkowo-wschodniej.

•          16 lat doświadczenia na polskim rynku nieruchomości,

•          Uznany inwestor, deweloper i zarządca nieruchomości

•          2,5 mld zł – wartość portfel nieruchomości na koniec 3Q 2018

•          Pomysłodawca koncepcji „Biuro Plus” – najwyższej jakości powierzchnie biurowe uzupełnione wachlarzem usług

Capital Park SA, to doświadczony i aktywny inwestor oraz deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, zajmujący się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi oraz specjalizujący się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Podstawowym celem Grupy jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy operacyjnej oraz innowacyjnemu podejściu do projektów nieruchomościowych.

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju.

Strategicznym inwestorem Grupy jest Madison International Realty, wiodący fundusz światowego rynku nieruchomości, zapewniającym płynność finansową dla inwestorów. Madison zapewnia kapitał własny dla właścicieli nieruchomości i inwestorów, którzy chcą zbyć swoje aktywa, szukają strategii wyjścia lub zamierzają sprzedać część swojej własności. Firma zapewnia środki na rekapitalizację, wykupy partnerów i zastrzyki kapitałowe, a także nabywa spółki joint venture, komandytowe i spółki współinwestycyjne. Madison inwestuje wyłącznie w transakcje na rynku wtórnym i koncentruje się na istniejących nieruchomościach i portfelach w USA, Wielkiej Brytanii i Europie. Madison posiada biura w Nowym Jorku, Londynie I Frankfurcie w Niemczech, gdzie działa pod nazwą Madison International Realty GmbH.

Przewagi konkurencyjne:

 • Sprawdzony model biznesowy spółki inwestycyjnej (z podejściem charakterystycznym dla funduszy typu private equity real estate), uzyskującej znaczące, skorygowane o ryzyko, stopy zwrotu z inwestycji.
 • Bezpieczna struktura kapitałowa, potwierdzona zdolność do pozyskiwania zarówno tradycyjnego, jak i innowacyjnego finansowania z różnych źródeł i zapewnione finansowanie dla kluczowych projektów.
 • Założyciel – Jan Motz – z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym na polskim i amerykańskim rynku nieruchomości.
 • Zintegrowana i w pełni funkcjonalna platforma operacyjna z wysoko wykwalifikowanym, doświadczonym i zaangażowanym zespołem menedżerskim – CP Management sp. z o.o.
 • Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtN – trzy wyjątkowe projekty komercyjne w Warszawie – na najbardziej atrakcyjnym rynku nieruchomości w Polsce.
 • Atrakcyjny, zróżnicowany i zrównoważony portfel nieruchomości o powierzchni wynajmu ok. 271 tys. mkw. i wartości ok. 2, 1 mld zł (zgodnie z Raportem z Wyceny).
 • Madison International Realty – główny akcjonariusz strategiczny, będący wsparciem merytorycznym oraz źródłem najlepszych praktyk (best practices) z innych rynków.

Jan Motz – Prezes Zarządu


 • Jest współzałożycielem Grupy i Prezesem Zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. W latach 1986–2001 był właścicielem spółki Progressive Development Inc, realizującej wiele inwestycji budowlanych na rynku amerykańskim, a w latach 1988–1997 był współwłaścicielem spółki Real Management Inc. W szczytowym momencie, firmy budowlane Jana Motza zatrudniały 1.500 osób na licznych równoległych budowach. W latach 1997–2007 Jan Motz był założycielem i udziałowcem Grupy Communication One Inc., w skład której wchodziła między innymi spółka Call Center Poland SA – lider na polskim rynku usług call center. W latach 90. Jan Motz był udziałowcem w grupie polskich firm należących do jednego z wiodących koncernów marketingowych w Europie: Euro RSCG. Studiował na Wydziale Weter ynarii Szkoł y Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Marcin Juszczyk – Członek Zarządu


 • Od ponad 15 lat związany z  Grupą Capital Park, Członek Zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. W latach 1995–1997 pracował w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy jako konsultant, zajmując się m.in. projektami prywatyzacyjnymi i wycenami przedsiębiorstw. W latach 1997–2001 pracował jako lider projektów doradczych w Normax sp. z o.o. (należącej do międzynarodowej grupy doradczej Hogart). W latach 2001–2006 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie Communication One Inc., w skład której wchodziła m.in. spółka Call Center Poland SA, odpowiadając m.in. za fuzje, przejęcia i transakcje joint venture. W latach 2004–2005 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie, od 2005 r. jest Dyrektorem Inwestycyjnym Grupy, a od 2016 r. łączy funkcje CFO i CIO. Studiował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Informatyka i Ekonometria. Uzyskał członkostwo w  międzynarodowym stowarzyszeniu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a od 2010 r. posługuje się tytułem FCCA.


Kinga Nowakowska – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna


 • Z Capital Park związana jest od 2007 roku, w której pełni funkcję Dyrektor Operacyjnej. Jest zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę, m.in. projekty biurowe Eurocentrum i Royal Wilanów. Od 2009 roku jest również Dyrektorem Generalnym spółki ArtN Sp. z o.o., należącej do Grupy Capital Park, której celem jest realizacja prestiżowego, wielofunkcyjnego projektu rewitalizacji w miejscu Dawnej Fabryki Norblina w Warszawie. W latach 1995–1996 zajmowała stanowisko koordynatora w zakresie sprzedaży produktów sieciowych IBM na obszarze Europy Wschodniej dla firmy Sodexi we Francji. Od 1997 roku, przez 11 lat, była Dyrektorem Generalnym Call Center Poland, które pod jej kierownictwem stało się jednym z największych outsourcingowych oraz wielojęzycznych centrów obsługi klienta w Europie Wschodniej. W 2007 roku Call Center Poland SA, wchodzące w skład Grupy Communication One, zostało z sukcesem sprzedane. Kinga Nowakowska jest absolwentką paryskiej Sorbony na Wydziale Prawa, ze specjalizacją Prawo Międzynarodowe Biznesu.


Matthias Oliver Cordier


 • Od 2011 r. p. Cordier pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Madison International Realty GmbH odpowiadając głównie za pozyskiwanie, ocenę ryzyka i realizację inwestycji, w tym przejmowanie spółek komandytowych, inwestycje typu mezzanine, rekapitalizację, oraz strukturyzowane inwestycje kapitałowe, głównie w Niemczech, Francji, krajach skandynawskich, Polsce i Portugalii. Pan Cordier uczestniczy w strukturyzowaniu i negocjowaniu umów sprzedaży, kredytów i pożyczek, umów joint venture oraz umów wspólników, a także umów o doradztwo. Madison International Realty GmbH specjalizuje się w zapewnianiu kapitału dla struktur własnościowych, których właściciele i inwestorzy rozważają dokonanie restrukturyzacji ich bilansów, poszukują alternatywnych inwestycji lub dążą do ułatwienia ich partnerom wyjścia z inwestycji. Pan Cordier pełni również funkcję dyrektora zarządzającego w Madison Europa GmbH i Madison VI Real Estate GmbH. Od 2007 do 2011 r. p. Cordier pracował jako Associate w Deutsche Bank w ramach European Commercial Real Estate Group uczestnicząc w ocenie ryzyka, badaniach due diligence, strukturyzowaniu i zawieraniu transakcji finansowania aktywów obejmujących nieruchomości komercyjne w Niemczech i Europie Zachodniej. Był również członkiem zespołu odpowiedzialnego za strukturyzowanie, identyfikowanie możliwości inwestycyjnych oraz due diligence niemieckiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego przeznaczonego dla klientów indywidualnych (closed-end retail fund), w tym za całościową analizę rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Pan Cordier włada językiem niemieckim jako językiem ojczystym; uzyskał stopień BA na CSU w Milwaukee na kierunku International Business oraz stopień BA w dziedzinie European Business na niemieckim University of Applied Sciences w Worms.

  Pan Cordier nie uczestniczy w jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Cordier nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.


Kimberly Adamek Cholewa


 • Pani Adamek nadzoruje zarządzanie aktywami i portfelami Madison Fund VI – funduszu private equity o wartości 1,3 mld USD. Pełni funkcję menedżera portfela w Madison International Realty LLC, będąc odpowiedzialną za zarządzanie aktywami krajowego i zagranicznego portfela inwestycyjnego Madison. Pani Adamek uczestniczy we wszystkich aspektach zarządzania aktywami i portfelami inwestycyjnymi, w tym w nadzorze nad stanem inwestycji Madison, monitorowaniu wyników finansowych, utrzymywaniu relacji z kontrahentami Madison, oraz opracowywaniu strategicznych rekomendacji dotyczących zwiększania zwrotu z inwestycji. Pani Adamek pełni również funkcję członka zarządu MIRELF VI B.V. i dyrektora MIRELF VI Irish Investments ICAV oraz MIRELF VI Eastpoint ICAV. Przed dołączeniem do Madison w 2014 r., p. Adamek pracowała przez siedem lat w CBRE Global Investors. W tamtym czasie pełniła funkcję dyrektora ds. nabyć w Managed Accounts Group, będąc odpowiedzialną za identyfikowanie możliwości inwestycyjnych, ocenę ryzyka i nabycie aktywów komercyjnych o wartości ponad 1 mld USD. Przed pracą w CBRE Global Investors, p. Adamek zajmowała stanowisko Associate w Unico Properties, gdzie zajmowała się oceną ryzyka transakcji dotyczących nieruchomości w ramach zespołu ds. inwestycji. Pani Adamek ukończyła studia MBA na New York University oraz uzyskała stopień BS w dziedzinie finansów na Northern Arizona University.

  Pani Adamek nie uczestniczy w jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Adamek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.


Derek Jacobson


 • Pan Jacobson zajmuje stanowisko Co-Chief Investment Officer, odpowiadając głównie za nadzór nad działalnością inwestycyjną Madison w Europie, w tym pozyskiwanie, ocenę ryzyka i realizację transakcji na rzecz funduszy zarządzanych przez Madison. Pan Jacobson zajmuje się wszystkimi aspektami analiz finansowych, analiz due diligence nieruchomości i strukturyzowaniem transakcji, szczególnie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi i rekapitalizacją w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz na innych rynkach poza USA. Pan Jacobson zasiada w komitecie zarządzającym i komitecie inwestycyjnym Madison. Pan Jacobson jest obecnie członkiem rady dyrektorów Christie BV, Welput HAC oraz Komitetu Doradczego SPF – Sierra Portugal Real Estate oraz członkiem zarządu Lazora S.I.I., S.A. i dyrektorem w MIRELF VI B.V. Przed dołączeniem do Madison w 2004 r., p. Jacobson był analitykiem finansowym Taurus Investment Holdings, międzynarodowej spółki private equity specjalizującej się w nieruchomościach, gdzie zajmował się nabyciami i oceną ryzyka. Pan Jacobson biegle włada językiem niemieckim i uzyskał stopień BA na University of North Carolina w Chapel Hill.

  Pan Jacobson nie uczestniczy w jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacobson nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.


Katarzyna Ishikawa – Członek Rady Nadzorczej


 • Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 2001 r., w tym od 2009 r. jako partner w kancelarii Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. W latach 2002–2007 pełniła funkcję członka rady nadzorczej Call Center Poland SA W latach 2004–2007 pełniła funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA W latach 2013–2015 pełniła funkcję członka rady nadzorczej W.KRUK SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi, komercjalizacją powierzchni.


Anna Frankowska – Gzyra – Członek Rady Nadzorczej


 • Jest adwokatem amerykańskim i partnerem w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k. Ukończyła St. Louis University, gdzie uzyskała tytuł magistra, oraz University of Illinois, Champaign-Urbana, gdzie w 1990 r. otrzymała tytuł Juris Doctor. W lipcu 1990 r. złożyła egzamin adwokacki i została członkiem Rady Adwokackiej stanu Illinois. Po ukończeniu studiów pracowała dla Sidley & Austin, jednej z czołowych amerykańskich firm prawniczych, w departamencie bankowości i finansów. W lipcu 1991 r. podjęła pracę w Altheimer & Gray w Chicago w departamencie spółek handlowych i transakcji międzynarodowych. Od 1996 r. współpracuje z kancelarią Weil, Gotshal & Manges. Specjalizuje się w transakcjach na rynku kapitałowym.


Jacek Kseń – Członek Rady Nadzorczej


 • Od kilkudziesięciu lat związany z rynkami finansowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych podmiotów gospodarczych, w tym m.in.: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Polimex-Mostostal SA, AmRest Holdings S.E., Sygnity SA, NWAI Dom Maklerski SA a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego RN Nest Bank SA i Caspar Asset Management SA oraz funkcję Wiceprzerwodniczącego RN Orbis SA. Ponadto był doradcą operacyjnym w Polsce jednego z największych funduszy typu private equity – Advent International. W latach 1978–1996 przebywał we Francji, gdzie pracował w 3 różnych bankach. W latach 1996–2007 był prezesem Banku Zachodniego WBK SA Od 2007r. prowadzi własną firmę konsultingową. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia doktoranckie z zakresu międzynarodowych rynków finansowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).


Grupa Capital Park to przede wszystkim zespół stworzony i zarządzany przez założyciela spółki – Jana Motza – posiadającego ponad trzydziestoletnie doświadczenie biznesowe na polskim i amerykańskim rynku nieruchomości. Doświadczenie, kompetencje, znajomość branży, fachowość i zaangażowanie zespołu decydują o rozwoju i sukcesie firmy.

Zespół Grupy Capital Park to wysoko wykwalifikowani profesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie i dogłębną wiedzę na temat rynku nieruchomości i sektora inwestycyjnego oraz deweloperskiego w Polsce. To specjaliści z różnych dziedzin, posiadający wiedzę niezbędną do wyszukiwania projektów, przeprowadzania badań typu due diligence potencjalnych nieruchomości, pozyskiwania finansowania, uzyskiwania wymaganych zezwoleń regulacyjnych, opracowywania projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, realizacji projektów deweloperskich, a także ich komercjalizacji i administrowania nimi. Tym samym, w odróżnieniu od wielu firm działających w branży nieruchomości, Grupa stanowi zintegrowaną i w pełni funkcjonalną platformę operacyjną posiadającą wewnątrz własnych struktur zasoby pozwalające na kompleksową realizację procesu inwestycyjnego.

Dzięki temu, Grupa ma umiejętności konieczne do efektywnego zarządzania swoją działalnością, nawet gdyby jej skala znacząco wzrosła, zachowując jednocześnie elastyczność pozwalającą na wykorzystanie zmian zachodzących na rynku nieruchomości i pojawiających się nowych okazji rynkowych.

Portfel nieruchomości Grupy obejmuje wysokiej jakości aktywa w całej Polsce o łącznej powierzchni najmu 304 000 m2 (GLA) i łącznej wartości 2,5 mld zł na dzień 30 września 2018 roku, z czego 77% znajduje się w Warszawie. W skład Portfela Grupy Capital Park:

 • 147 000 m2 ukończonych projektów
 • 96 000 m2 inwestycji w budowie i w przygotowaniu
 • 61 000 m2 pozostałych inwestycji (fundusz inwestycyjny zamknięty i projekty typu joint venture)

Kluczowe inwestycje Grupy Capital Park:

 • Eurocentrum Office Complex – nowoczesny kompleks biurowy klasy A składający się z budynków Alpha, Beta / Gamma i Delta, o łącznej powierzchni najmu 84 636 m2, zlokalizowanej przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Największy „zielony” biurowiec w Warszawie otrzymał ocenę LEED Platinum. Grupa zakupiła budynek Alpha w marcu 2017 roku, natomiast budynki Beta i Gamma zostały ukończone w czerwcu 2014 roku, a Delta – w lutym 2016 roku.
 • Royal Wilanów – 36 923 m2 najwyższej klasy powierzchni biurowej i handlowej zlokalizowanej w Miasteczku Wilanów, oddanej do użytku w sierpniu 2015 roku.
 • ArtN – unikalny projekt rewitalizacji terenu dawnej fabryki Norblina. Po ukończeniu zapewni on 66 713 m2 powierzchni najmu, w tym 39 765 m2 nowoczesnej, prestiżowej powierzchni biurowej klasy A i 26 948 m2 powierzchni handlowej, rozrywkowej i kulturalnej, zgodnie z ideą „The place to be, the place to work”. Zakończenie projektu zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku.

Nadrzędny cel stanowi dla nas maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, poprzez rozwój organiczny, tj. zapewnienie skutecznej realizacji planów biznesowych związanych z posiadaną bazą projektów (w szczególności projektów w Warszawie) oraz zakupy nowych projektów, przy wzroście znaczenia polskiego rynku na świecie i pojawiających się na nim okazjach inwestycyjnych.

Grupa będzie dążyć do sprzedaży zakończonych projektów osiągających stabilne dochody z ograniczonym potencjałem rozwoju, gdy warunki na rynku będą sprzyjały takiej sprzedaży. Może również zachować część udziałów w projektach, podobnie jak było w przypadku funduszu Real Estate Income Assets FIZ AN. Grupa może być zaangażowana w zarządzanie takimi projektami, czerpiąc z tego tytułu dochody.

Strategia biznesowa Grupy obejmuje następujące elementy:

• ukończenie i pełne wykorzystanie potencjału realizowanych obecnie projektów;

• optymalizacja potencjału obecnego portfela nieruchomości oraz aktywne zarządzanie projektami generującymi dochód;

• tworzenie wartości poprzez efektywne wykorzystanie istniejącej bazy pozostałych aktywów Grupy;

• identyfikacja nowych okazji inwestycyjnych i realizacja nowych, atrakcyjnych projektów deweloperskich.

Aktualności

14 maja 2019

Capital Park Group i Madison International łączą siły

Madison International Realty, globalny inwestor działający na rynku nieruchomości, sfinalizował przejęcie pakietu kontrolnego, 65,99% udziałów w spółce Capital Park SA od Patron Capital Partners, paneuropejskiego inwestora instytucjonalnego z branży nieruchomości. Dzięki transakcji Madison zyskuje lokalnego partnera i platformę do rozwoju swoich inwestycji w Polsce.

9 kwietnia 2019

Profesjonalna pomoc medyczna w miejscu pracy od Capital Park

W kompleksach biurowych Eurocentrum oraz Royal Wilanów w Warszawie ruszyła pierwsza na polskim rynku natychmiastowa pomoc medyczna dedykowana najemcom. Dzięki wdrożeniu przez Grupę Capital Park nowej usługi  – Office Doctor – pracownicy biur mogą liczyć na całodzienną opiekę wykwalifikowanego ratownika oraz zespołu medycznego specjalistycznej karetki wyposażonej
w zaawansowany sprzęt ratujący ludzkie życie i zdrowie.

11 marca 2019

CAPITAL PARK SA z nowym inwestorem

Madison International Realty LLC, globalny inwestor działający w sektorze nieruchomości, podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu kontrolnego 65,99% udziałów w Capital Park SA od Patron Capital Partners – paneuropejskiego inwestora instytucjonalnego skupionego na
inwestycjach nieruchomościowych.

1 stycznia 2019

Capital Park z finansowaniem od EBI

Grupa Capital Park, pomysłodawca i inwestor rewitalizacji Dawnej Fabryki Norblina, oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), podpisały umowę kredytową na kwotę 60 mln EUR. Jest to pierwsza transakcja typu project finance z inwestorem nieruchomościowym podpisana przez EBI w Polsce.

3 grudnia 2018

Relokacja budynku na terenie Dawnej Fabryki Norblina

Grupa Capital Park z powodzeniem zrealizowała jedną z najciekawszych i niezwykle rzadkich operacji  – relokacji zabytkowego budynku celem wykonania ścian szczelinowych oraz konstrukcji żelbetowej. Po dokonaniu wzmocnień budynek wróci na swoje dawne miejsce. Ostatni raz w Warszawie taki proces miał miejsce 17 lat temu.

1 grudnia 2018

Vis a Vis Wilanów już otwarte

Czwarte centrum handlowe pod szyldem Vis à Vis, realizowane przez Grupę Capital Park oraz Real Management, przywitało już pierwszych gości. Centrum działa od soboty, 1 grudnia, znacząco wzbogacając lokalną ofertę handlową.

13 października 2018

Wszystkie słoiki pod Royal Wilanów

Tego dnia w Royal Wilanów odbyła się akcja zbierania i wymiany słoików z domowej roboty przetworami. Zebrane podczas eeventu książki, pluszaki, gry przekazaliśmy dla Centrum Zdrowia Dziecka na oddział Onkologii

10 października 2018

Wspieramy Przedszkole Fundacji Cukierkowo

Przez okres prawie 3 tyg. w Royal Wilanów oraz Eurocentrum Office Complex zbieraliśmy zabawki, koce, poduszki, gry i wszelkiego typu pomoce dla podopiecznych Fundacji Cukierkowo chorych na Cukrzycę.

10 września 2018

Dzień pierwszej pomocy

W Eurocentrum odbyła się akcja promująca Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – tego dnia zapraszaliśmy do punktu nauki pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED

8 września 2018

Dni Wilanowa

W tym roku na Dni Wilanowa, Royal Wilanów wraz z Dzielnicą Wilanów, przygotowały masę atrakcji począwszy od warsztatów plastycznych, przez animacje dla dzieci, po pokazy mody. Dla fanów sportu odbywał się turniej siatkówki plażowej.

Relacje Inwestorskie

Centrum Prasowe

10.06.2019 Nr. 252 pdf >
Dawna fabryka Norblina z przednajmem i finansowaniem
14.05.2019 Nr. 251 pdf >
Capital Park Group i Madison International łączą siły
08.05.2019 Nr. 250 pdf >
Więcej gastronomii i usług w Vis à Vis Wilanów
08.05.2019 Nr. 249 pdf >
Intermarche na dłużej w ETC Swarzędz
08.05.2019 Nr. 248 pdf >
750 ton nad ziemią – kolejna ciekawa operacja budowlana w dawnej fabryce Norblina
07.05.2019 Nr. 247 pdf >
NOWY KONCEPT COWORKINGOWY NA POLSKIM RYNKU W DAWNEJ FABRYCE NORBLINA
08.04.2019 Nr. 246 pdf >
Profesjonalna pomoc medyczna w miejscu pracy od Capital Park
11.03.2019 Nr. 245 pdf >
Capital Park SA z nowym inwestorem
01.01.2019 Nr. 244 pdf >
Capital Park z finansowaniem od EBI
03.12.2018 Nr. 243 pdf >
Przesuwanie zabytkowego budynku w Dawnej Fabryce Norblina
01.12.2018 Nr. 242 pdf >
Vis à Vis Wilanów już otwarte
18.10.2018 Nr. 241 pdf >
Pozostało 6 tygodni do otwarcia czwartego Vis à Vis
11.10.2018 Nr. 240 pdf >
Wszystkie słoiki pod Royal Wilanów
04.09.2018 Nr. 239 pdf >
Vis à Vis w Warszawie z wyjątkowym terenem zielonym
04.09.2018 Nr. 238 pdf >
OH Kino z najnowszym formatem kinowym w projekcie ArtN
28.08.2018 Nr. 237 pdf >
Pralnia 5 àsec najemcą Galerii Zaspa
28.08.2018 Nr. 236 pdf >
Sierpień pod znakiem sportu w Royal Wilanów
14.08.2018 Nr. 235 pdf >
Sinsay oraz home&you wzmocnią ofertę ETC Swarzędz
23.07.2018 Nr. 234 pdf >
Monnari i mBank wzmacniają ofertę ETC Swarzędz
23.07.2018 Nr. 233 pdf >
Jeszcze więcej mody i gastronomii w ETC Swarzędz
23.07.2018 Nr. 232 pdf >
Decathlon z zupełnie nowym konceptem w Vis à Vis Warszawa
23.07.2018 Nr. 231 pdf >
Capital Park sfinalizował budowę hotelu Hampton by Hilton w Gdańsku
20.06.2018 Nr. 230 pdf >
6 miesięcy na budowie ArtN
12.06.2018 Nr. 229 pdf >
Kolejne postępy w budowie i komercjalizacji Vis à Vis Warszawa
30.05.2018 Nr. 228 pdf >
PKO BP wzmocni segment usług w Galerii Zaspa
06.04.2018 Nr. 227 pdf >
Warbud Głównym Wykonawcą prac przy ArtN
06.03.2018 Nr. 226 pdf >
Dealz rozpoczyna ekspansję w Polsce z ETC Swarzędz
06.03.2018 Nr. 225 pdf >
MAX Premium Burgers z pierwszym lokalem w stolicy w Vis à Vis Warszawa
06.03.2018 Nr. 224 pdf >
Hebe najemcą Vis à Vis Warszawa
06.03.2018 Nr. 223 pdf >
Galeria Zaspa z rekordową liczbą klientów w 2017 r.
01.03.2018 Nr. 222 pdf >
Jeszcze więcej mody w ETC Swarzedz
22.12.2017 Nr. 221 pdf >
Kolejne marki wzmacniają ofertę ETC Swarzędz
19.12.2017 Nr. 220 pdf >
Soletanche Polska wykonawcą prac fundamentowych ArtN
15.12.2017 Nr. 219 pdf >
Jarmark Bożonarodzeniowy w Royal Wilanów
15.12.2017 Nr. 218 pdf >
Mikołajki w Royal Wilanów
15.12.2017 Nr. 217 pdf >
Świąteczny targ OCH! CHRISTMAS w Royal Wilanów
15.12.2017 Nr. 216 pdf >
Royal Wilanów nagrodzony za najlepszą przestrzeń miejską
15.12.2017 Nr. 215 pdf >
Royal Wilanów rozkwitnie w listopadzie
09.11.2017 Nr. 214 pdf >
Nowi najemcy (Hebe, Owoce i Warzywa Swiata) wzmocnia oferte Vis a Vis
09.11.2017 Nr. 213 pdf >
Listopad nowych otwarć w ETC Swarzędz
19.10.2017 Nr. 212 pdf >
Nowi najemcy modowi w ETC Swarzedz
19.10.2017 Nr. 211 pdf >
RTV Euro AGD najemca Vis a Vis Warszawa IP
19.10.2017 Nr. 210 pdf >
ETC Swarzedz juz otwarte 7.10.2017
01.09.2017 Nr. 209 pdf >
Centralny Ośrodek Informatyki wybrał Eurocentrum
14.08.2017 Nr. 208 pdf >
PEPCO w Galerii Zaspa
04.08.2017 Nr. 207 pdf >
Royal Wilanów zaprasza na scenę muzyczne talenty
04.08.2017 Nr. 206 pdf >
Refinansowanie Royal Wilanów
04.08.2017 Nr. 205 pdf >
Grupa Capital Park stawia najemców na pierwszym miejscu
04.08.2017 Nr. 204 pdf >
Rekord akcji Bike to Eurocentrum
27.07.2017 Nr. 203 pdf >
ETC Swarzędz wzmacnia ofertę dziecięcą
27.07.2017 Nr. 202 pdf >
ETC Swarzędz prezentuje wnętrza
27.04.2017 Nr. 201 pdf >
Galeria Zaspa – to już rok!
20.03.2017 Nr. 200 pdf >
Ekologiczne powitanie wiosny w Galerii Zaspa
03.03.2017 Nr. 199 pdf >
Nowy rok, nowi najemcy w Eurocentrum
02.03.2017 Nr. 198 pdf >
Hamski Barber w Royal Wilanów
02.03.2017 Nr. 197 pdf >
Studio Ewy Chodakowskiej w Royal Wilanów
02.03.2017 Nr. 196 pdf >
4Mobility w Royal Wilanów
02.03.2017 Nr. 195 pdf >
Świąteczne szaleństwo bez VAT w Royal Wilanów
02.03.2017 Nr. 194 pdf >
Mikołajki w Royal Wilanów
17.02.2017 Nr. 193 pdf >
DIVERSE w ETC Swarzędz
17.01.2017 Nr. 192 pdf >
Snowpark – zimowa rozrywka w Royal Wilanów
13.01.2017 Nr. 191 pdf >
KiK w ETC Swarzędz
04.01.2017 Nr. 190 pdf >
Kolejna marka obuwnicza w ETC Swarzędz
12.12.2016 Nr. 189 pdf >
Fabryka Świętego Mikołaja w Galerii Zaspa
07.12.2016 Nr. 188 pdf >
Kolejne marki w ETC Swarzędz
07.12.2016 Nr. 187 pdf >
Intermarche z Galerią Zaspa na kolejne 10 lat
21.11.2016 Nr. 186 pdf >
Modnie w Royal Wilanów
21.11.2016 Nr. 185 pdf >
Wystawa HAIPERIL w Royal Wilanów
21.11.2016 Nr. 184 pdf >
BLOW Trend Show w Royal Wilanów
21.11.2016 Nr. 183 pdf >
Mammut w Royal Wilanów
17.11.2016 Nr. 182 pdf >
Okulary dla Afryki
17.11.2016 Nr. 181 pdf >
Noc bez VAT w Royal Wilanów
17.11.2016 Nr. 180 pdf >
Permanentne piękno w Royal Wilanów
17.11.2016 Nr. 179 pdf >
W trosce o zdrowie z Galerią Zaspa
13.10.2016 Nr. 178 pdf >
Noc wieżowców w Eurocentrum
13.10.2016 Nr. 177 pdf >
Nowe smaki w Royal Wilanów
12.10.2016 Nr. 176 pdf >
Ekologiczny sukces Royal Wilanów
04.10.2016 Nr. 175 pdf >
ETC Swarzędz z kolejnym najemcą
04.10.2016 Nr. 174 pdf >
Kolejna Nagroda dla Royal Wilanów
27.09.2016 Nr. 173 pdf >
Pierwszy showroom w Eurocentrum
27.09.2016 Nr. 172 pdf >
Bibby Financial Services otwiera biuro
27.09.2016 Nr. 171 pdf >
Tuatara wprowadza się do Eurocentrum
27.09.2016 Nr. 170 pdf >
Otwarcie salonu Irena Eris w Royal Wilanów
26.09.2016 Nr. 169 pdf >
Eurocentrum Office Complex z nowym finansowaniem
22.09.2016 Nr. 168 pdf >
Reserved w ETC Swarzędz
22.09.2016 Nr. 167 pdf >
Royal Wilanów zdobył tytuł „Obiekt Roku” w konkursie Aluprof
05.09.2016 Nr. 166 pdf >
Apetyt na szkołę w łódzkim Vis à Vis
05.09.2016 Nr. 165 pdf >
Powitanie szkoły na wesoło w Galerii Zaspa
31.08.2016 Nr. 164 pdf >
Wystawa Marty Koniecznej w Royal Wilanów
31.08.2016 Nr. 163 pdf >
Wielkie gotowanie w Royal Wilanów
31.08.2016 Nr. 162 pdf >
Projekt sport i plaża w Royal Wilanów
31.08.2016 Nr. 161 pdf >
Spotkanie z wilanowskim folklorem
19.08.2016 Nr. 160 pdf >
Pszczoła koleżanka z pracy
11.08.2016 Nr. 159 pdf >
Galeria Zaspa – handel w zmodernizowanym centrum
04.08.2016 Nr. 158 pdf >
2016.08.01 Schulke Polska wybrało Eurocentrum Office Complex
03.08.2016 Nr. 157 pdf >
2016.07.25 Dzień sportu w Royal Wilanów
12.07.2016 Nr. 156 pdf >
Certyfikat BREEAM very good dla Royal Wilanow
12.07.2016 Nr. 155 pdf >
Europa krok po kroku, czyli z Nordkinn do Gdańska
05.07.2016 Nr. 154 pdf >
Sztuka w Royal Wilanów
05.07.2016 Nr. 153 pdf >
Bike to Eurocentrum
29.06.2016 Nr. 152 pdf >
Euro 2016 w Royal Wilanów
29.06.2016 Nr. 151 pdf >
Sportowa Akademia Legii w Royal Wilanów
29.06.2016 Nr. 150 pdf >
Nocne Granie w Royal Wilanów
21.06.2016 Nr. 149 pdf >
Fraternity w Royal Wilanow
21.06.2016 Nr. 148 pdf >
Domino’s Pizza w Galerii Zaspa już otwarta
01.06.2016 Nr. 147 pdf >
Eurocentrum Delta i PSE
24.05.2016 Nr. 146 pdf >
Sportowa Akademia Legii w Royal Wilanów
18.05.2016 Nr. 145 pdf >
Artis w Royal Wilanów
18.05.2016 Nr. 144 pdf >
Galeria Zaspa wita sąsiadów ekologicznym graffiti
16.05.2016 Nr. 143 pdf >
Fraternity w Royal Wilanów
11.05.2016 Nr. 142 pdf >
Sportowa Akademia Legii w Royal Wilanów
26.04.2016 Nr. 141 pdf >
Wiosna na sportowo z Galerią Zaspa
21.04.2016 Nr. 140 pdf >
Nocne Granie w Royal Wilanów
13.04.2016 Nr. 139 pdf >
Royal Wilanów uskrzydlony
11.04.2016 Nr. 138 pdf >
ETC Gdańsk już po modernizacji
01.04.2016 Nr. 137 pdf >
Medivision w Royal Wilanów
01.04.2016 Nr. 136 pdf >
Poczta Polska w Royal Wilanów
29.03.2016 Nr. 135 pdf >
„Kolekcja Norblina”
24.03.2016 Nr. 134 pdf >
DORACO przebuduje ETC Swarzędz
16.03.2016 Nr. 133 pdf >
Capital Park przekazał mozaikę Anny Fiszer
15.03.2016 Nr. 132 pdf >
Capital Park nominowany do gdańskiej nagrody „Splendor Gedanensis” jako Mecenas Kultury
14.03.2016 Nr. 131 pdf >
Modernizacja galerii na gdańskiej Zaspie dobiega końca
08.03.2016 Nr. 130 pdf >
Nowe oblicze ETC Swarzędz
07.03.2016 Nr. 129 pdf >
Eurocentrum Office Complex – największy ekologiczny kompleks biurowy w Warszawie już otwarty
03.03.2016 Nr. 128 pdf >
Carpooling – nowa usługa w Royal Wilanów
02.03.2016 Nr. 127 pdf >
BioBazar zaskakuje nowościami
25.02.2016 Nr. 126 pdf >
Topos z pozwoleniem na użytkowanie
08.02.2016 Nr. 125 pdf >
Rok 2015 z koncepcją „Biuro Plus” w obiektach Capital Park
03.02.2016 Nr. 124 pdf >
Grupa Capital Park i Akron Group wspólnie zmodernizują ETC Swarzędz
01.02.2016 Nr. 123 pdf >
Grupa Capital Park podsumowuje rok 2015
18.01.2016 Nr. 122 pdf >
Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris w Royal Wilanów
11.01.2016 Nr. 121 pdf >
Together Home w Royal Wilanów
05.01.2016 Nr. 120 pdf >
Fraternity w Royal Wilanów
16.12.2015 Nr. 119 pdf >
Orska i Quality wybrały projekt rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina ArtN
03.12.2015 Nr. 118 pdf >
Kraina Świętego Mikołaja w Vis à Vis
30.11.2015 Nr. 117 pdf >
Więcej usług w Royal Wilanów
26.11.2015 Nr. 116 pdf >
Sztuka Michała Misiaka w Royal Wilanów
19.11.2015 Nr. 115 pdf >
Więcej sportu w Royal Wilanów
18.11.2015 Nr. 114 pdf >
Centrum Medicover w Royal Wilanów
04.11.2015 Nr. 113 pdf >
Green Caffè Nero w Royal Wilanów
02.11.2015 Nr. 112 pdf >
Nowi najemcy budynku Alfa
22.10.2015 Nr. 111 pdf >
Smaki Azji w Eurocentrum Office Complex
21.10.2015 Nr. 110 pdf >
Bierhalle w Royal Wilanów
15.10.2015 Nr. 109 pdf >
Japońska restauracja w Royal Wilanów
07.10.2015 Nr. 108 pdf >
Nowy najemca budynku Alfa
06.10.2015 Nr. 107 pdf >
ARTIS Wellness Club w Royal Wilanów
21.09.2015 Nr. 106 pdf >
Otwarcie restauracji Naturel w Royal Wilanów
18.09.2015 Nr. 105 pdf >
Pierwszy w Polsce Sportowy Dom Towarowy powstanie na terenie dawnej Fabryki Norblina
18.09.2015 Nr. 104 pdf >
“Social club” w Royal Wilanów
08.09.2015 Nr. 103 pdf >
Dni Wilanowa z Royal Wilanów
31.08.2015 Nr. 102 pdf >
Diversey w Eurocentrum Office Complex
26.08.2015 Nr. 101 pdf >
Salon optyczny w Royal Wilanów
19.08.2015 Nr. 100 pdf >
Royal Wilanów – otwarto nowoczesny projekt wielofunkcyjny w sercu warszawskiego Wilanowa
07.08.2015 Nr. 99 pdf >
Green Caffè Nero wybiera projekty Grupy Capital Park
07.08.2015 Nr. 98 pdf >
Jeszcze więcej sportu w Royal Wilanów
03.08.2015 Nr. 97 pdf >
Kolejny etap przebudowy ETC Gdańsk
22.07.2015 Nr. 96 pdf >
Więcej usług w Eurocentrum Office Complex
20.07.2015 Nr. 95 pdf >
Eurocentrum Delta z nowym najemcą
20.07.2015 Nr. 94 pdf >
Gedeon Richter w Royal Wilanów
16.07.2015 Nr. 93 pdf >
Spółka Natura nowym najemcą Eurocentrum Office Complex
15.07.2015 Nr. 92 pdf >
Kolejni najemcy wybrali Royal Wilanów
10.07.2015 Nr. 91 pdf >
Nowe place miejskie w Wilanowie
10.07.2015 Nr. 90 pdf >
Pracownicy Eurocentrum pokonali ponad 5500 km na rowerach
02.07.2015 Nr. 89 pdf >
Przebudowa ETC Gdańsk
30.06.2015 Nr. 88 pdf >
Royal Wilanów z kolejną restauracją
29.06.2015 Nr. 87 pdf >
Eurocentrum Delta z wiechą
23.06.2015 Nr. 86 pdf >
Carpooling – nowa usługa w Eurocentrum Office Complex
09.06.2015 Nr. 85 pdf >
Szwajcarski producent czekolady premium przenosi siedzibę do Royal Wilanów
09.06.2015 Nr. 84 pdf >
Eurocentrum z akcją dla rowerzystów
02.06.2015 Nr. 83 pdf >
Eurocentrum Office Complex przyciąga kolejnego najemcę
25.05.2015 Nr. 82 pdf >
Więcej usług dla klientów Royal Wilanów
18.05.2015 Nr. 81 pdf >
Drogeria Rossmann w Royal Wilanów
15.05.2015 Nr. 80 pdf >
Capital Park wybuduje hotel przy ulicach Długiej i Piwnej w Gdańsku
14.05.2015 Nr. 79 pdf >
Pracownicy Eurocentrum wybrali zielone otoczenie
06.05.2015 Nr. 78 pdf >
Eurocentrum Office Complex z kompleksem sal konferencyjnych
06.05.2015 Nr. 77 pdf >
Stacja naprawy rowerów w Vis à Vis Toruń
22.04.2015 Nr. 76 pdf >
Nowe umowy najmu w budynku Alfa
17.04.2015 Nr. 75 pdf >
Colibri Concept Store w Royal Wilanów
16.04.2015 Nr. 74 pdf >
Dom Maklerski Michael/Ström w Eurocentrum Office Complex
13.04.2015 Nr. 73 pdf >
Klub Fitness w Royal Wilanów
13.04.2015 Nr. 72 pdf >
Joint Venture Grupy Capital Park i Akron Group
07.04.2015 Nr. 71 pdf >
Zielony dach Vis à Vis w Radomiu
23.03.2015 Nr. 70 pdf >
Nowe punkty usługowe w Eurocentrum Office Complex
03.03.2015 Nr. 69 pdf >
Rusza Vis à Vis Toruń
26.02.2015 Nr. 68 pdf >
PKO Bank Polski pierwszym najemcą Topos
11.02.2015 Nr. 67 pdf >
Capital Park rozwija współpracę z polskimi artystami
10.02.2015 Nr. 66 pdf >
Capital Park: stopień komercjalizacji Eurocentrum Office Complex przekroczył 70%
09.02.2015 Nr. 65 pdf >
Powiększa się oferta handlowa Royal Wilanów
05.02.2015 Nr. 64 pdf >
Vis à Vis w Radomiu z kompletem najemców
30.01.2015 Nr. 63 pdf >
Capital Park zrealizuje kolejny projekt biurowy
27.01.2015 Nr. 62 pdf >
Sygnity nowym najemcą Royal Wilanów
21.01.2015 Nr. 61 pdf >
Rusza realizacja koncepcji funkcjonalnej dawnej Fabryki Norblina
20.01.2015 Nr. 60 pdf >
Powiększa się grono najemców Eurocentrum Office Complex
18.12.2014 Nr. 59 pdf >
Platery wracają do Norblina
08.12.2014 Nr. 58 pdf >
Capital Park: Vis à Vis w Łodzi już otwarte!
01.12.2014 Nr. 57 pdf >
Trzech nowych najemców wchodzi do „Vis à Vis” Łódź
25.11.2014 Nr. 56 pdf >
Projekt rewitalizacji dawnej fabryki Norblina z certyfikatem BREEAM dtitlepla części biurowej i handlowej
05.11.2014 Nr. 55 pdf >
Eurocentrum Office Complex uzupełnia ofertę dla pracowników biur
15.10.2014 Nr. 54 pdf >
Nowi najemcy w Eurocentrum Office Complex
05.09.2014 Nr. 53 pdf >
Eurocentrum Office Complex ma już generalnego wykonawcę dla drugiejfazy inwestycji
28.08.2014 Nr. 52 pdf >
Projekt rewitalizacji dawnej fabryki Norblina otrzymał pozwolenie na budowę
28.08.2014 Nr. 51 pdf >
Eurocentrum Office Complex ekologicznie świętuje uroczyste otwarcie
17.07.2014 Nr. 50 pdf >
Vis à Vis w Łodzi – postęp prac zgodnie z harmonogramem
14.07.2014 Nr. 49 pdf >
Royal Wilanów z największym salonem NIKE’a w Polsce
11.07.2014 Nr. 48 pdf >
Capital Park z kolejną umową
11.07.2014 Nr. 47 pdf >
61,1 mln euro kredytu dla Royal Wilanów
02.07.2014 Nr. 46 pdf >
Grupa Capital Park, właściciel kompleksu przy ulicy Sobieskiego 104 
w Warszawie, podpisała umowę na najem powierzchni biurowej w tym obiekcie z Trevica S.A. z gruptitlepl MasterCard.
13.06.2014 Nr. 45 pdf >
Capital Park S.A. („Spółka”) pozyskała 35 mln zł w drodze emisji obligacji.
09.06.2014 Nr. 44 pdf >
ZAWIADOMIENIE O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII A
30.05.2014 Nr. 43 pdf >
Eurocentrum Office Complex – największy ekologiczny biurowietitlepl z pozwoleniem na użytkowanie
07.05.2014 Nr. 42 pdf >
Capital Park kupuje nowe projekty high-street w Olsztynie i w Warszawie
10.04.2014 Nr. 41 pdf >
Royal Wilanów po kolejnym etapie certyfikacji BREEAM
26.03.2014 Nr. 40 pdf >
CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTOtitleplI PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA
20.03.2014 Nr. 39 pdf >
Capital Park sprzedał projekt mieszkaniowy Willa Syrena w Elblągu
12.03.2014 Nr. 38 pdf >
Trwają prace przy wykopie podstropowym biurowca Royal Wilanów a najemców przybywa
17.02.2014 Nr. 37 pdf >
Capital Park rozpoczyna budowę street malla Vis à Vis w Łodzi
12.02.2014 Nr. 36 pdf >
Przeniesienie portalu Willi Norblinów z zespołu hal 520 T i ciągarni
17.10.2013 Nr. 35 pdf >
Wiecha zawisła na Eurocentrum Office Complex
14.10.2013 Nr. 34 pdf >
Sukces FIZAN
02.07.2013 Nr. 33 pdf >
Unilever w Eurocentrum Office Complex
20.06.2013 Nr. 32 pdf >
Erbud generalnym wykonawcą i najemcą Royal Wilanów
17.06.2013 Nr. 31 pdf >
Nowy najemca w biurowcu Racławicka Point
10.04.2013 Nr. 30 pdf >
Biura ArtNorblin certyfikowane w systemie BREEAM
15.03.2013 Nr. 29 pdf >
Piotr i Paweł najemcą Royal Wilanów i ArtNorblin
13.03.2013 Nr. 28 pdf >
Randstad Polska Sp. z o.o. w Eurocentrum Office Complex
21.01.2013 Nr. 27 pdf >
CEPD Management nowym najemcą Eurocentrum Office Complex
20.08.2012 Nr. 26 pdf >
Intermarche w łódzkim Vis a Vis
13.08.2012 Nr. 25 pdf >
Eurocentrum Office Complex juz po drugim etapie certyfikacji LEED
23.07.2012 Nr. 24 pdf >
Eurocentrum Office Complex z podpisaną umową kredytową
11.07.2012 Nr. 23 pdf >
Capital Park_sukces emisji obligacji_komunikat prasowy
21.03.2012 Nr. 22 pdf >
Spółka Qumak Sekom SA dołączyła do grupy najemców Eurocentrum
16.03.2012 Nr. 21 pdf >
Tebodin w Eurocentrum Office Complex
12.03.2012 Nr. 20 pdf >
ERBUD S.A. wybrany generalnym wykonawcą Eurocentrum Office Complex
06.03.2012 Nr. 19 pdf >
Colliers Internatioanal skomercjalizuje biurowiec Royal Wilanów
20.01.2012 Nr. 18 pdf >
Royal Wilanow z pozwoleniem na budowę
08.12.2011 Nr. 17 pdf >
Eurocentrum nagrodzony jako najlepszy ekologiczny biurowiec
30.11.2011 Nr. 16 pdf >
Street mall Vis a Vis otwarty
06.10.2011 Nr. 15 pdf >
Eurocentrum z precertyfikatem LEED Gold
04.10.2011 Nr. 14 pdf >
Biurowiec Racławicka Point w 100 procentach wynajęty
13.09.2011 Nr. 13 pdf >
Imtech Polska w warszawskim Eurocentrum Office Complex
16.08.2011 Nr. 12 pdf >
Pepco i Rossmann w street mallu Vis a Vis w Radomiu
29.06.2011 Nr. 11 pdf >
Empik i Smyk nowymi najemcami street mallu „Vis a Vis” w Radomiu
29.06.2011 Nr. 10 pdf >
Stary neon wraca na budynek Cristal
04.06.2011 Nr. 9 pdf >
Miasteczko Wilanów coraz piękniejsze
14.04.2011 Nr. 8 pdf >
Coraz zieleniej w Miasteczku Wilanów
11.03.2011 Nr. 7 pdf >
Eurocentrum – największy budynek biurowy w Warszawie z certyfikatem LEED
10.08.2010 Nr. 6 pdf >
Kamienica przy Monte Cassino 55-57 wkrótce odzyska dawny blask
16.06.2010 Nr. 5 pdf >
Eurocentrum z pozwoleniem na budowę
07.12.2009 Nr. 4 pdf >
Rozpoczęcie budowy biurowca Racławicka Point
20.10.2009 Nr. 3 pdf >
Capital Park restauruje toruńską starówkę
01.07.2009 Nr. 2 pdf >
Biurowiec Topos – nowa perła w koronie Krakowa
10.03.2009 Nr. 1 pdf >
Racławicka Point – nowy punkt na mapie miasta

AktualnościO firmieCentrum PrasoweKontakt


Grupa Capital Park

Ul. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

T: +48 22 318 88 88

biuro@capitalpark.pl

 

Capital Park S. A.

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 373001

NIP: 108-00-09-913

REGON: 142742125


Kontakt

Grupa Capital Park

Ul. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

T: +48 22 318 88 88

biuro@capitalpark.pl

 

Capital Park S. A.

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 373001

NIP: 108-00-09-913

REGON: 142742125

Biurowe

Projekty biurowe zajmują kluczowe miejsce w portfelu Grupy Capital Park, zarówno pod względem powierzchni, jak i wartości. Grupa Capital Park kompleksowo realizuje proces inwestycyjny obiektów biurowych od momentu nabycia gruntu, poprzez uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, fazę komercjalizacji, koordynację procesu budowlanego aż po zarządzanie funkcjonującym obiektem.

Inwestycje biurowe Grupy charakteryzuje doskonała lokalizacja w dzielnicach o największym potencjale rozwoju. Skala i charakter obiektu zawsze dostosowane są do otaczającej zabudowy, a przemyślane rozwiązania czynią je miejscem przyjaznym dla przyszłych użytkowników oraz środowiska. Projekty firmy realizowane są we współpracy z najlepszymi specjalistami z branży, zgodnie ze światowymi trendami, dzięki czemu spełniają one oczekiwania nawet najbardziej wymagających najemców.

Piano House

Piano House to budynek biurowy klasy A zlokalizowany przy ulicy Szymanowskiego 12 w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Otoczenie zieleni, sąsiedztwo biurowej i rezydencjonalnej zabudowy oraz dostęp do infrastruktury i komunikacji powoduje jest to idealna lokalizacja dla budynku biurowego.

Czytaj więcej >


Kraków TOPOS

TOPOS to kameralny budynek, w którym na sześciu kondygnacjach znajduje się 559 mkw nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. TOPOS został zaprojektowany przez krakowskie pracownie DDD Architekci i MZ Studio. Architekci z dbałością o każdy detal połączyli tradycję i nowoczesność. Echa kulturowej  tradycji i odwołanie do cenionych stylów widać szczególnie w fasadzie budynku. Ceramiczna frontowa elewacja z typowymi dla krakowskiej architektury motywami łączy się z nowoczesnymi rozwiązaniami szklano-stalowymi.

Czytaj więcej >


ArtN

ArtN to unikalny, wielofunkcyjny projekt rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni dawnej dawnej Fabryki Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie. Na tym niezwykle atrakcyjnie położonym obszarze o powierzchni 2 ha, zlokalizowanym w samym sercu Warszawy powstanie wyjątkowa, nowoczesna, otwarta przestrzeń. Przygotowana przez renomowaną pracownię architektoniczną PRC Architekci koncepcja rewitalizacji ArtN, stanowi połączenie poszanowania historii i zabytkowego charakteru tego miejsca z nowoczesną kubaturą i dostosowaniem do wymogów współczesnych funkcji.

Czytaj więcej >


Eurocentrum Alfa

Eurocentrum Alfa jest budynkiem biurowym, oddanym do użytku w 2002 r. Na 21 kondygnacjach znajduje się 14 741 mkw. powierzchni użytkowej. Pierwsze trzy piętra zajmuje powierzchnia handlowo-usługowa ze sklepami i restauracją. Kolejne poziomy zajmuje powierzchnia biurowa. Budynek posiada parking podziemny liczący 241 miejsc parkingowych, hol recepcyjny oraz całodobową ochronę. Czytaj więcej >


Eurocentrum Office Complex

EUROCENTRUM Office Complex to największy zielony budynek biurowy w Warszawie. Nowoczesny biurowiec klasy A+, został zaprojektowany przez renomowaną pracownię architektoniczną PRC Architekci. Projektanci zadbali zarówno o nowoczesny charakter kompleksu, jak i jego funkcjonalność. Duże przeszklenia, staranne połączenie kamienia, stali i aluminium na zewnątrz oraz w przestrzeniach wspólnych, dają poczucie komfortu i podkreślają prestiż budynku.

Czytaj więcej >


Racławicka Point

Racławicka Point to nowoczesny biurowiec klasy A, charakteryzujący się oryginalną architekturą, przyjazną skalą i doskonałą lokalizacją.

Czytaj więcej >


Royal Wilanów

Royal Wilanów to nowoczesny budynek biurowo-usługowy usytuowany w samym sercu Wilanowa, naprzeciwko ratusza dzielnicy i w prestiżowym sąsiedztwie Pałacu Wilanowskiego. Dzięki wyjątkowej lokalizacji w otoczeniu zieleni, charakterystycznej bryle oraz wyjątkowej ofercie handlowo-usługowej, Royal Wilanów stanowi zarówno komfortowe miejsce pracy, jak i punkt spotkań oraz zakupów mieszkańców Wilanowa i okolic.

Czytaj więcej >


Handlowe

Grupa Capital Park posiada w swoim portfolio dochodowe nieruchomości handlowo-usługowe przy głównych ulicach handlowych (tzw. high street). Portfel ten składa się z 49 nieruchomości zlokalizowanych w 39 miastach w Polsce.

Komercjalizację i bieżące zarządzanie nieruchomościami prowadzą wewnętrzne zespoły Grupy Capital Park. Dzięki temu portfolio Grupy przynosi większą rentowność i stabilne przychody. Do grona kluczowych najemców nieruchomości Grupy Capital Park należą m.in.: Santander Consumer Bank, Raiffeisen Polbank, Bank Millennium, Getin Noble Bank, MultiBank, Alior Bank czy sieci handlowe, np.: Rossmann, CCC, Żabka, Pepco czy Textil Market.

Grupa Capital Park buduje także lokalne centra handlowe pod własną marką Street Mall „Vis a Vis”, oparte na bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych formacie strip mall. Są to nieduże, przyjazne centra handlowe zlokalizowane przy głównych ulicach miast. Charakteryzują się one doborem sklepów i punktów usługowych umożliwiającym załatwienie wszystkich codziennych spraw w jednym miejscu.

Bartoszyce Poniatowskiego

Nieruchomość zlokalizowana w centrum Bartoszyc przy placu Bohaterów Westerplatte, gdzie krzyżują się jedne z głównych i najbardziej ruchliwych arterii w mieście: ulice Poniatowskiego i Warszawska. Ulica Warszawska jest częścią krajowej drogi tranzytowej, prowadzącej do przejścia granicznego z Okręgiem Kaliningradzkim.

Czytaj więcej >


Białogard

Budynek handlowo-usługowy położony w ścisłym centrum Białogardu, w sąsiedztwie Starego Miasta, sklepów, punktów usługowych i osiedli mieszkaniowych. Nieruchomość została oddana do użytku w 2008 roku. Powierzchnia 968 mkw. jest podzielona pomiędzy trzech najemców – drogerię Rossmann, Avans RTV AGD oraz sklep obuwniczy CCC. Czytaj więcej >


Bolesławiec Prusa 3

Lokal usługowy o powierzchni 113 mkw., usytuowany w ścisłym centrum Bolesławca, przy jednej z głównych ulic handlowych w mieście. Ulica Prusa, znajdująca się w obrębie Starego Miasta, jest także popularnym deptakiem zamkniętym dla ruchu samochodowego. Czytaj więcej >


Bydgoszcz Gdańska 12

Lokal handlowo-usługowy zlokalizowany w samym centrum Bydgoszczy przy pięknej, zabytkowej ulicy Gdańskiej, w miejscu, w którym koncentrują się funkcje biznesowe i handlowe miasta. Ulica Gdańska jest najbardziej popularnym traktem handlowym w Bydgoszczy, przy którym znajdują się siedziby instytucji finansowych, sklepy najbardziej znanych firm odzieżowych oraz liczne punkty usługowe i gastronomiczne. Czytaj więcej >


Chełm Lwowska

Parterowy budynek handlowo-usługowy, położony przy jednej z głównych i najruchliwszych ulic w Chełmie. Jest to popularna lokalizacja handlowa. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się centrum handlowe Galeria Lwowska, markety: Lidl, Biedronka, Tesco oraz Media EXPERT.

Budynek ma powierzchnię 832 mkw. i składa się z trzech lokali handlowych. Czytaj więcej >


Chełm Pl. Kupiecki

Narożny lokal handlowy o powierzchni 113 mkw., położony na parterze nowej inwestycji mieszkaniowej. Nieruchomość jest zlokalizowana w centrum Chełma przy placu Kupieckim. W sąsiedztwie znajduje się Dworzec Główny PKS, główne urzędy administracji oraz Stare Miasto.

Przed lokalem znajdują się liczne miejsca parkingowe. Czytaj więcej >


Galeria Zaspa

Galeria Zaspa to nowe oblicze zlokalizowanego w sercu gdańskiej dzielnicy Zaspa przy Al. Rzeczpospolitej 33 pierwszego trójmiejskiego centrum handlowego – ETC. Budynek po gruntownym remoncie od kwietnia 2016 r. przyciąga Klientów wygodą zakupów i bogatą ofertą handlową. Czytaj więcej >


Gdańsk Cristal

Budynek Cristal to dwupiętrowy budynek handlowo-usługowy o łącznej powierzchni około 1 744 mkw. Cristal jest zlokalizowany w samym centrum gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz przy głównej ulicy handlowej w mieście – Grunwaldzkiej, która za sprawą nowych inwestycji biurowych i usługowych stała się w ostatnich latach głównym obszarem biznesowym Trójmiasta.

Czytaj więcej >


Gdańsk Rajska

Lokal usługowy, zlokalizowany w handlowym centrum Gdańska przy ulicy Rajskiej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Centrum Handlowe Madison oraz liczne punkty usługowe i handlowe.

Czytaj więcej >


Gdańsk ul. Długa 57/58

Nieruchomość zlokalizowana w samym sercu Głównego Miasta w Gdańsku w prestiżowym otoczeniu mieszczańskich kamieniczek, najbardziej znanych zabytków miasta, niezliczonej ilości kawiarni i restauracji. Jest to najbardziej reprezentacyjna i tętniąca życiem część Gdańska, która od wieków łączy handel, kulturę, historię i biznes.

Czytaj więcej >


Gliwice Zwycięstwa

Lokal handlowy położony w centrum Gliwic przy jednej z głównych ulic handlowych w mieście – ulicy Zwycięstwa. W sąsiedztwie swoje placówki mają liczne instytucje finansowe oraz sieci sklepów. W niedalekiej odległości znajduje się Dworzec Główny PKP, Centrum Handlowe Forum oraz Stare Miasto z ratuszem, zamkiem i zabytkowymi kamieniczkami.

Czytaj więcej >


Głogów Wolności 16D

Lokal handlowy o powierzchni 133 mkw. usytuowany w centrum Głogowa przy alei Wolności. Jest to główna ulica handlowa w mieście, przy której mieszczą się placówki banków, sklepy oraz restauracje. W okolicy znajduje się Dworzec Główny PKP oraz kompleks handlowo-usługowy Galeria Dworcowa. W niedalekiej odległości znajduje się Stare Miasto. Czytaj więcej >


Głogów, al. Wolności 32/38

Dwa lokale usługowe, położone w ciągu handlowym na parterze budynku mieszkalnego. Nieruchomość jest zlokalizowana w ścisłym centrum Głogowa przy głównej ulicy handlowej – alei Wolności. W najbliższym otoczeniu znajdują się liczne punkty usługowe, handlowe i gastronomiczne. W odległości zaledwie 5 minut drogi znajduje się dworzec główny PKP.

Bezpośrednio przed lokalem znajdują się liczne miejsca parkingowe Czytaj więcej >


Inowrocław Solankowa

Dwupiętrowy budynek handlowo-usługowy, zlokalizowany w ścisłym centrum Inowrocławia przy ulicy Solankowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się liczne instytucje finansowe, sklepy, punkty usługowe, restauracje, a także główny deptak miasta – ulica Królowej Jadwigi.

Czytaj więcej >


Kędzierzyn-Koźle, Wojska Polskiego

Lokal handlowo-usługowy, zlokalizowany w centrum Kędzierzyna-Koźla, przy skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i alei Jana Pawła II, które są głównymi arteriami miasta. Nieruchomość znajduje się przy bardzo ruchliwym ciągu komunikacyjnym, w otoczeniu instytucji finansowych, sklepów i punktów usługowych. Czytaj więcej >


Kielce, Hipoteczna

Narożny lokal handlowy, położony na parterze nowo wybudowanej inwestycji usługowo-biurowej. Nieruchomość jest zlokalizowana w ścisłym centrum Kielc zaledwie 50 m od głównego deptaku w mieście – ulicy Sienkiewicza. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się oddziały banków, sklepy i restauracje.

Czytaj więcej >


Koszalin, Ks. Biskupa Domina

Nieruchomość położona w ścisłym centrum Koszalina na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Biskupa Domina. W otoczeniu nieruchomości znajdują się liczne placówki instytucji finansowych, sklepy oraz punkty usługowe. Czytaj więcej >


Lidzbark Warmiński Piłsudskiego

Kompleks handlowo-usługowy położony w ścisłym centrum Lidzbarka Warmińskiego przy deptaku miejskim w sąsiedztwie głównych atrakcji turystycznych miasta, obiektów handlowo-usługowych oraz dworca PKS.

Czytaj więcej >


Lublin plac Zamkowy

Trzy lokale usługowe zlokalizowane w kamienicy położonej w historycznej części Lublina przy Placu Zamkowym. Nieruchomość znajduje się w otoczeniu wszystkich najważniejszych zabytków miasta, m.in. Zamku Królewskiego, Bramy Grodzkiej oraz licznych kawiarni i restauracji.

Czytaj więcej >


Lublin Zana

Kompleks handlowo-usługowy usytuowany w Lublinie w dzielnicy mieszkalnej Czuby. Budynek jest położony przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w mieście – ulicy Zana. W okolicy swoje placówki mają liczne instytucje finansowe takie jak Deutsche Bank, CitiBank Handlowy, ING Bank Śląski, Bank Millennium.

Czytaj więcej >


Łódź Fabryka Lnu

Fabryka Lnu to wielofunkcyjny budynek biurowo-handlowy, usytuowany w centrum Łodzi przy jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych Śródmieścia. Aleja Kościuszki, obok ulicy Piotrkowskiej i ulicy Piłsudskiego, jest jednym z najważniejszych traktów handlowych w Łodzi. W sąsiedztwie znajdują się liczne obiekty biurowe, obiekty handlowo-usługowe, kina, urzędy miejskie oraz Uniwersytet Medyczny.

Czytaj więcej >


Łódź Street Mall „Vis a Vis”

Street Mall „Vis a Vis” to sieć kameralnych centrów handlowych typu convenience zlokalizowanych przy głównych ulicach miast. Formuła Street Mall „Vis a Vis” jest oparta na idei dostępności. Otwarcie handlu na zewnątrz, wejścia do lokali dostępne bezpośrednio z ulicy i parkingu, ograniczone do minimum powierzchnie wspólne – to cechy charakterystyczne Street Mall „Vis a Vis”.

Czytaj więcej >


Łomża Rynek

Lokal handlowo-usługowy zlokalizowany w ścisłym centrum Łomży. Nieruchomość usytuowana jest na rogu ulicy Radzieckiej i Starego Rynku w sąsiedztwie Ratusza, urokliwych kamieniczek z arkadami oraz hali targowej. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się oddziały instytucji finansowych, liczne punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne, a także większość łomżyńskich urzędów. Lokal jest wynajęty przez BNP Paribas. Czytaj więcej >


Mrągowo Warszawska

Budynek handlowo-usługowy zlokalizowany w centrum Mrągowa. Ulica Warszawska, przy której usytuowana jest nieruchomość, jest najpopularniejszym traktem handlowym w mieście, koncentrującym instytucje finansowe, liczne restauracje, sklepy i punkty usługowe.

Czytaj więcej >


Olsztyn Business Polonia

Business Polonia to nowoczesny budynek biurowo-usługowy położony w eksponowanej śródmiejskiej lokalizacji przy ulicy Pieniężnego. Nieruchomość znajduje się w samym centrum Olsztyna, pomiędzy Starym Miastem, a główną ulicą w mieście – aleją Piłsudskiego, gdzie koncentruje się życie miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej, m.in. Ratusz, Urząd Miasta oraz Sąd Okręgowy. Natomiast w odległości zaledwie 300 m znajduje się Stare Miasto z licznymi restauracjami i kawiarniami. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Pieniężnego, 1-go Maja oraz 11-go Listopada jest jednym z głównych skrzyżowań w mieście, co umożliwia łatwy i szybki dojazd z niemalże każdego punktu w mieście.

Czytaj więcej >


Olsztyn Piłsudskiego 1

Lokal usługowy zlokalizowany ścisłym centrum Olsztyna przy skrzyżowaniu głównych handlowych ulic miasta, Piłsudskiego, Pieniężnego i 1 Maja. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się obiekty użyteczności publicznej takie jak Ratusz Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, Sądy Rejonowy i Okręgowy oraz wiele obiektów handlowo-usługowych m.in. Galeria Handlowa Alfa, Dom Handlowy Dukat, Dom Handlowy Okrąglak. Lokal o łącznej powierzchni 300,64 mkw. jest wynajęty przez mBank Czytaj więcej >


Opole Galeria Opolanin

Narożny lokal użytkowy, zlokalizowany w centrum handlowym Galeria Opolanin, w którym na powierzchni około 11 000 mkw. znajduje się kilkadziesiąt sklepów, punkty usługowe i restauracje. Dwupiętrowy lokal o powierzchni 427 mkw. jest bardzo dobrze wyeksponowany, posiada duże witryny okienne oraz osobne wejście z zewnątrz. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking z ogólnodostępnymi miejscami postojowymi. Lokal jest wynajmowany przez sieć salonów drogeryjnych Rossmann. Czytaj więcej >


Opole Ks. Opolskich

Lokal handlowo-usługowy położny w centrum Opola na rogu skrzyżowania ulic Książąt Opolskich i Katedralnej. Nieruchomość jest bardzo dobrze wyeksponowana dzięki narożnemu położeniu oraz dużym witrynom okiennym. Przed lokalem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Czytaj więcej >


Poznań Garbary

Lokal handlowo-usługowy, usytuowany na parterze nowoczesnego obiektu biurowo-mieszkalno-handlowego. Nieruchomość jest zlokalizowana w ścisłym centrum Poznania na rogu ulic Garbary i Małe Garbary, w odległości zaledwie 300 metrów od Rynku Głównego.

Czytaj więcej >


Racibórz Odrzańska

Lokal handlowo-usługowy, usytuowany w ścisłym centrum Raciborza przy głównej ulicy handlowej miasta – Odrzańskiej. Nieruchomość znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, oddalonego zaledwie 300 metrów od odrzańskiego Rynku. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się liczne punkty usługowe, salony telefonii komórkowych i oddziały banków Czytaj więcej >


Radom pl. Jagielloński

Dwa lokale handlowe usytuowane na parterze nowo wybudowanej inwestycji biurowo-usługowej. Nieruchomość jest zlokalizowana w ścisłym centrum Radomia skrzyżowaniu ulic Focha i Kelle-Krauza.

Czytaj więcej >


Radom Street Mall „Vis a Vis”

Street Mall „Vis a Vis” to sieć kameralnych centrów handlowych typu convenience, zlokalizowanych przy głównych ulicach miast. Formuła Street Mall „Vis a Vis” jest oparta na idei dostępności. Otwarcie handlu na zewnątrz, wejścia do lokali dostępne bezpośrednio z ulicy i parkingu, ograniczone do minimum powierzchnie wspólne – to cechy charakterystyczne Street Mall „Vis a Vis”.

Czytaj więcej >


Słupsk Tuwima

Trzy lokale handlowe zlokalizowane w ciągu handlowo-usługowym, położonym w samym centrum Słupska przy jednej z głównych ulic w mieście – ulicy Tuwima. Nieruchomość znajduje się vis-a-vis centrum handlowego Galeria Słupsk, w którym na powierzchni 20 tys. mkw. znajduje się ponad 50 sklepów i punktów usługowych Czytaj więcej >


Sopot Monte Cassino

Zabytkowa kamienica położona w samym sercu Sopotu na najbardziej znanym deptaku w mieście – ulicy Bohaterów Monte Cassino. Na tej liczącej 635 metrów długości promenadzie znajdują się urocze kafejki, restauracje i ekskluzywne sklepy.

Czytaj więcej >


Suwałki, Kościuszki

Dwa lokale usługowo-handlowe o powierzchni 90,7 mkw. i 75,3 mkw. , usytuowane w centrum Suwałk przy jednej z głównych ulic w mieście. Czytaj więcej >


ETC Swarzędz

ETC Swarzędz to najstarsze w Wielkopolsce centrum handlowe, które jest zlokalizowane przy ulicy Poznańskiej 6 w Swarzędzu. W 2016 roku rozpoczęła się jego modernizacja mająca na celu m.in. zadaszenie trzech funkcjonujących odrębnie hal i połączenie ich w jeden budynek, co pozwoli to na usprawnienie komunikacji wewnątrz budynku oraz powstanie części wspólnych. Czytaj więcej >


Szczecin, Hołdu Pruskiego

Lokal handlowo-usługowy zlokalizowany w ścisłym centrum Szczecina na parterze budynku biurowego przy placu Hołdu Pruskiego. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się siedziby banków, restauracje, salony samochodowe, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz liczne zabytki historyczne, takie jak Zamek Książąt Pomorskich czy Ratusz staromiejski. Czytaj więcej >


Szczecin, Mickiewicza

Cztery lokale handlowe, znajdujące się na parterze inwestycji mieszkaniowo-usługowej – „Pogodno Park”, oddanej do użytku w 2008 roku. Nieruchomość jest zlokalizowana w najstarszej części Szczecina, w prestiżowej dzielnicy Pogodno. Czytaj więcej >


Szczecin, Rayskiego

Lokal handlowy na parterze budynku mieszkalnego zlokalizowanego w ścisłym centrum Szczecina w popularnej dzielnicy biznesowej. Czytaj więcej >


Tarnobrzeg, Sienkiewicza

Lokal znajduje się w centrum Tarnobrzega, przy głównej ulicy w mieście – ulicy Sienkiewicza. Usytuowany jest na jednym z największych osiedli mieszkaniowych w mieście. Przy ulicy Sienkiewicza, w linii zabudowy lokali handlowo-usługowych, znajdują się sklepy z artykułami AGD, elektronarzędziami, kwiaciarnia, upominki, sklep z ubraniami oraz cukiernia.

Czytaj więcej >


Tczew, Dąbrowskiego

Obiekt handlowy położony w ścisłym centrum miasta przy ulicy Dąbrowskiego, na skrzyżowaniu głównych ulic Tczewa. Lokalizacja ta jest bardzo popularnym miejscem handlowym, charakteryzującym się dużym nasileniem ruchu ulicznego, zarówno samochodowego, jak i pieszego.

Czytaj więcej >


Toruń Street Mall „Vis a Vis”

Street Mall „Vis a Vis” jest zlokalizowany we wschodniej część Torunia w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych oraz zabudowy usługowo-handlowej w tym m.in.: supermarketu Tesco, marketu budowlanego OBI, CH E. Leclerc, restauracji KFC, stacji benzynowej BP oraz targowiska Manhattan.

Czytaj więcej >


Toruń Szeroka

Trzypiętrowa zabytkowa kamienica zlokalizowana w samym centrum miasta w najbardziej ruchliwej i zatłoczonej część toruńskiego zespołu staromiejskiego. Nieruchomość znajduje się na ulicy Szerokiej, która jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej reprezentacyjnych ulic handlowych w mieście.

Czytaj więcej >


Tuchola

Dwupiętrowy obiekt handlowo-usługowy położony w ścisłym centrum Tucholi przy skrzyżowaniu ulic Garbary oraz ks. ppłk. Józefa Wryczy. W bardzo bliskim sąsiedztwie znajdują się dworce PKP oraz PKS, a także oddział poczty.

Czytaj więcej >


Warszawa “Vis à Vis” Street Mall

Street Mall „Vis à Vis” WARSZAWA jest zlokalizowany w południowej części Warszawy na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej i Pałacowej. Lokalizacja przy głównej drodze prowadzącej z Centrum Warszawy, przez Wilanów i do Konstancina-Jeziornej oraz sąsiedztwo przyszłego zjazdu z Południowej Obwodnicy Warszawy zapewniają doskonałą ekspozycję obiektu oraz bardzo dobry dostęp komunikacyjny. Czytaj więcej >


Warszawa Belgradzka

Powierzchnia handlowo-usługowa położona na parterze nowo wybudowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Nieruchomość jest zlokalizowana w warszawskiej dzielnicy Ursynów przy skrzyżowaniu ulic Belgradzkiej i Rosoła.  Lokalizacja zapewnia bardzo dobry dostęp zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską – autobusem oraz metrem. Czytaj więcej >


Warszawa KEN

Lokal handlowy zlokalizowany przy głównej arterii warszawskiego Ursynowa – alei KEN. Lokal jest położony na parterze nowoczesnego budynku biurowego bezpośrednio przy wejściu do stacji metra Kabaty. W pobliżu nieruchomości znajdują się m.in.: supermarket Tesco, liczne punkty kawiarnie i restauracje, banki, apteki, drogerie oraz usługowo-handlowe.

Czytaj więcej >


Warszawa Pileckiego

Powierzchnia handlowo-usługowa położona na parterze kameralnego budynku biurowego Pileckiego Office. Nieruchomość zlokalizowana jest na warszawskim Ursynowie przy ulicy Pileckiego 67. Czytaj więcej >


Warszawa, Czerska

Lokal handlowo-usługowy o powierzchni 170 mkw., usytuowany w nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Czerskiej 18, tuż obok jednego z najruchliwszych skrzyżowań Warszawskiego Dolnego Mokotowa – skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Gagarina. Czytaj więcej >


Warszawa, Grochowska

Dwa lokale handlowe znajdujące się przy głównej arterii komunikacyjnej łączącej Pragę Południe z Pragą Północ na odcinku pomiędzy Rondem Wiatraczna a Urzędem Gminy Praga-Południe. Lokal mieści się w jednokondygnacyjnym pawilonie, przylegającym do bloku mieszkalnego. Czytaj więcej >


Warszawa, Leszno

Lokal usługowo-handlowy powierzchni 209 mkw., położony na parterze inwestycji mieszkaniowo-biurowej przy ulicy Leszno. Nieruchomość znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Okopowej, Towarowej i alei Solidarności, które jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie Czytaj więcej >


Warszawa, Świętokrzyska

Zespół trzech lokali handlowo-usługowych, położonych w ścisłym centrum Warszawy na parterze ośmiopiętrowego budynku mieszkalnego. Ulica Świętokrzyska, przy której znajduje się nieruchomość, jest jedną z głównych arterii stolicy, a zarazem bardzo popularnym traktem handlowym z licznymi sklepami, restauracjami i kawiarniami. Czytaj więcej >


Wieliczka, Limanowskiego

Nieruchomość położona w centrum Wieliczki na parterze nowo wybudowanej inwestycji mieszkaniowo-biurowej. Lokal usługowy o powierzchni 234 mkw. dzięki swojej narożnej lokalizacji oraz dużym witrynom jest bardzo dobrze wyeksponowany Czytaj więcej >


Włocławek, Przechodnia

Nieruchomość położona przy ulicy Przechodniej w ścisłym centrum miasta w otoczeniu głównych zabytków miasta, urzędów i instytucji publicznych. O zaledwie kilkadziesiąt metrów od nieruchomości oddalony jest główny plac Włocławka – Placu Wolności, przy którym znajdują się liczne sklepy, punkty usługowe, restauracje kawiarnie.

Czytaj więcej >


Wrocław Traugutta

Lokal handlowy położony przy ulicy Traugutta na parterze zabytkowej kamienicy. Czytaj więcej >


Wrocław, Rondo Verona

Dwa lokale handlowo-usługowe usytuowane w nowowybudowanej inwestycji o charakterze mieszkaniowo-usługowym – „Rondo Verona”. Nieruchomość znajduje się w dzielnicy Krzyki przy jednej z głównych arterii miasta – ulicy Powstańców Śląskich. Czytaj więcej >


Wrocław, Ruska

Narożny dwupoziomowy lokal handlowy usytuowany w zabytkowej kamienicy na rogu ulic Ruskiej i Rzeźniczej. Nieruchomość jest położona w samym sercu Wrocławia, w otoczeniu najważniejszych i najpiękniejszych zabytków w mieście. Czytaj więcej >


Wrocław, Zaolziańska

Lokal handlowy o powierzchni 137 mkw., usytuowany na parterze kamienicy o charakterze mieszkalno-usługowym. Nieruchomość znajduje się w centrum Wrocławia na rogu ulic Zaolziańskiej i Powstańców Śląskich. Czytaj więcej >


Żyrardów, Okrzei

Nieruchomość znajduje się w ścisłym centrum Żyrardowa przy ulicy Okrzei, która jest główną ulicą handlową w mieście. Czytaj więcej >


Mieszkaniowe

W ramach działalności w obszarze mieszkaniowym Grupa Capital Park tworzy wyjątkowe produkty adresowane do starannie dobranych grup docelowych segmentu średniego i premium. Wysoki standard realizacyjny i eksponowane lokalizacje w najpiękniejszych częściach miast sprawiają, że oferta ta jest atrakcyjna zarówno dla klientów kupujących mieszkania na własne potrzeby, jak i szerokiej grupy inwestorów oczekujących atrakcyjnego poziomu czynszów najmu.

Rubinowy dom

Rubinowy Dom to „klejnot” w centrum Bydgoszczy, w otoczeniu secesyjnej zabudowy i miejskich skwerów. Fragment Śródmieścia, w którym znajduje się nieruchomość, łączy w sobie cechy elitarnej dzielnicy mieszkaniowej z secesyjną zabudową i miejskimi skwerami oraz pełnego życia i doskonale skomunikowanego centralnego rejonu miasta.

Czytaj więcej >


Willa Syrena

Willa Syrena to nowoczesny budynek mieszkalny, zlokalizowany w samym sercu Elbląga, w miejscu, w którym funkcje publiczne i biznesowe miasta łączą się z wyjątkowym klimatem historycznej części Elbląga. Czytaj więcej >


Rezydencje Pałacowa

Rezydencje Pałacowa to elegancka architektura, nowoczesne rozwiązania, kameralny charakter, otoczenie zieleni i bliskość Warszawy.

Czytaj więcej >


Willa Śmiała

Willa Śmiała to wyjątkowy projekt w wyjątkowej lokalizacji dla wyjątkowych ludzi.

Willa Śmiała znajduje się w otoczeniu kameralnej zabudowy jednorodzinnej Żoliborza Oficerskiego, wśród zieleni Cytadeli i parku Żeromskiego. Lokalizacja jest idealnym połączeniem klimatu podmiejskiego osiedla willowego i pełnej życia metropolii.

Czytaj więcej >


Wielofunkcyjne

Grupa Capital Park w swoim portfolio ma również szereg projektów wielofunkcyjnych charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu, wymagających jednocześnie znacznego zaangażowania kapitałowego i długofalowych, spójnych działań zmierzających do zmiany funkcji lub sposobu zagospodarowania.

Zgodnie ze swoją strategią Grupa Capital Park powiększa portfel inwestycyjny efektywnie wykorzystując okazje rynkowe, również w segmentach, w których Grupa dotychczas nie inwestowała. Są to przedsięwzięcia unikalne zarówno pod względem architektonicznym, jak i funkcjonalnym.

Szczególne miejsce zajmuje tu projekt zagospodarowania poprzemysłowego terenu Dawnej Fabryki Norblina przy ul. Żelaznej w Warszawie. Projekt ArtN będzie wyjątkowy na skalę europejską dzięki architektonicznemu połączeniu obiektów zabytkowych z nowoczesną przestrzenią, zintegrowaniu funkcji: handlowo-usługowej, kulturotwórczej, edukacyjnej, rozrywkowej, gastronomicznej i biurowej. Obszar ten, zlokalizowany praktycznie w centrum stolicy, poddany zostanie kompleksowej rewitalizacji w aspekcie ekonomicznym, społecznym i kulturowym, tworząc tym samym nową przestrzeń miejską.

Bydgoszcz Gdańska/Parkowa

Nieruchomość położona w samym centrum Bydgoszczy przy pięknej, zabytkowej ulicy Gdańskiej, w miejscu, w którym koncentrują się funkcje biznesowe i handlowe miasta. Ulica Gdańska jest popularnym traktem handlowym w Bydgoszczy, przy którym znajdują się siedziby instytucji finansowych, sklepy najbardziej znanych firm odzieżowych oraz liczne punkty usługowe i gastronomiczne. Nieruchomość sąsiaduje z centrum handlowym Galeria Drukarnia.

Czytaj więcej >


Gdańsk ul. Długa 57/58

Nieruchomość zlokalizowana w samym sercu Głównego Miasta w Gdańsku w prestiżowym otoczeniu mieszczańskich kamieniczek, najbardziej znanych zabytków miasta, niezliczonej ilości kawiarni i restauracji. Jest to najbardziej reprezentacyjna i tętniąca życiem część Gdańska, która od wieków łączy handel, kulturę, historię i biznes.

Czytaj więcej >


Piano House

Piano House to budynek biurowy klasy A zlokalizowany przy ulicy Szymanowskiego 12 w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Otoczenie zieleni, sąsiedztwo biurowej i rezydencjonalnej zabudowy oraz dostęp do infrastruktury i komunikacji powoduje jest to idealna lokalizacja dla budynku biurowego.

Czytaj więcej >


Grudziądz Legionów

Parterowy obiekt handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 650m2 położony w centrum Grudziądza przy ulicy Legionów. Lokalizacja charakteryzuje się intensywnym ruchem samochodowym oraz pieszym. Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób zmotoryzowanych. Czytaj więcej >


Mazury Pozezdrze

Teren o powierzchni 467 hektarów zlokalizowany w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w gminie Pozezdrze, pomiędzy dwiema dużymi miejscowościami turystycznymi: Węgorzewem i Giżyckiem. Nieruchomość jest przepięknie położona wśród zieleni i lasów, pomiędzy czterema jeziorami – Święcajty, Harsz, Mały Harsz i Lemięt – będącymi częścią popularnego szlaku żeglugowego rejonu Wielkich Jezior Mazurskich.

Czytaj więcej >


Łódź Fabryka Lnu

Fabryka Lnu to wielofunkcyjny budynek biurowo-handlowy, usytuowany w centrum Łodzi przy jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych Śródmieścia. Aleja Kościuszki, obok ulicy Piotrkowskiej i ulicy Piłsudskiego, jest jednym z najważniejszych traktów handlowych w Łodzi. W sąsiedztwie znajdują się liczne obiekty biurowe, obiekty handlowo-usługowe, kina, urzędy miejskie oraz Uniwersytet Medyczny.

Czytaj więcej >


Olsztyn Business Polonia

Business Polonia to nowoczesny budynek biurowo-usługowy, położony w eksponowanej śródmiejskiej lokalizacji przy ulicy Pieniężnego. Nieruchomość znajduje się w samym centrum Olsztyna, pomiędzy Starym Miastem a główną ulicą w mieście – aleją Piłsudskiego, gdzie koncentruje się życie miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej min. Ratusz, Urząd Miasta oraz Sąd Okręgowy. Natomiast w odległości zaledwie 300 m znajduje się Stare Miasto z licznymi restauracjami i kawiarniami. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Pieniężnego, 1-go Maja oraz 11-go Listopada jest jednym z głównych skrzyżowań w mieście, co umożliwia łatwy i szybki dojazd z niemalże każdego punktu w mieście.

Czytaj więcej >


ArtN

ArtN to unikalny, wielofunkcyjny projekt rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni dawnej dawnej Fabryki Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie. Na tym niezwykle atrakcyjnie położonym obszarze o powierzchni 2 ha, zlokalizowanym w samym sercu Warszawy powstanie wyjątkowa, nowoczesna, otwarta przestrzeń. Przygotowana przez renomowaną pracownię architektoniczną PRC Architekci koncepcja rewitalizacji ArtN, stanowi połączenie poszanowania historii i zabytkowego charakteru tego miejsca z nowoczesną kubaturą i dostosowaniem do wymogów współczesnych funkcji.

Czytaj więcej >


Crown

Crown to wielofunkcyjny projekt, w którym na powierzchni ok 30 tys mkw. znajdzie się czterogwiazdkowy hotel Holiday Inn z 217 pokojami, 390 wysokiej jakości mieszkań na wynajem, powierzchnia handlowo-usługowa oraz trzypoziomowy parking podziemny z 430 miejscami postojowymi. Czytaj więcej >


Royal Wilanów

Royal Wilanów to nowoczesny budynek biurowo-usługowy usytuowany w samym sercu Wilanowa, naprzeciwko ratusza dzielnicy i w prestiżowym sąsiedztwie Pałacu Wilanowskiego. Dzięki wyjątkowej lokalizacji w otoczeniu zieleni, charakterystycznej bryle oraz wyjątkowej ofercie handlowo-usługowej, Royal Wilanów stanowi zarówno komfortowe miejsce pracy, jak i punkt spotkań oraz zakupów mieszkańców Wilanowa i okolic.

Czytaj więcej >


Sobieskiego 104

Sobieskiego 104 to kompleks biurowo-usługowy, zlokalizowany na parterze i pierwszym piętrze wielofunkcyjnej inwestycji mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość znajduje się na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie willi, ekskluzywnych osiedli mieszkaniowych, siedzib instytucji finansowych, hoteli oraz ambasad. Ulica Sobieskiego, przy której jest położona nieruchomość, jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych, łączących centrum Warszawy z Sadybą i Wilanowem. Dogodna lokalizacja zapewnia bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej >


Produkty inwestycyjne

REAL ESTATE INCOME ASSETS II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych to już drugi stworzony przez Grupę Capital Park we współpracy z Penton TFI Fundusz Dywidendowy działający na rynku nieruchomości komercyjnych.

To wyjątkowy na polskim rynku produkt inwestycyjny oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z wynajmu 8 nieruchomości komercyjnych znajdujących się w portfelu Funduszu. Podobnie jak w przypadku REIA I FIZ AN dodatkowym źródłem dochodu inwestorów ze wzrostu cen nieruchomości, których Fundusz jest właścicielem, mogą być dochody osiągane ze zbywania nieruchomości przez Fundusz. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów.

Grupa Capital Park ma duże doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu tego typu produktami inwestycyjnymi. Od 2013 roku z sukcesem zarządza portfelem nieruchomości funduszu REIA I FIZ AN.

 

OPIS PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

 • Zdywersyfikowany portfel nieruchomości składający się z 8 gotowych, wynajętych i generujących stabilne przychody z najmu nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w 6 miastach w Polsce. Nieruchomości portfelowe są położone w atrakcyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach miast.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład portfela wynosi 15 438 mkw.
 • Umowy najmu nieruchomości zawarte są z renomowanymi najemcami i indeksowane o inflację. Przykładowi najemcy to m.in.: Rossmann, Piotr i Paweł, RTV Euro AGD, mBank, Technicolor, PKO BP, Norgips, Mastecard, Jeronimo Martins.
 • Portfel nieruchomości Funduszu zarządzany jest przez spółkę CP Management Sp. z o.o., która należy do Grupy Capital Park i posiada wieloletnie doświadczenie na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

 

www.reia-fiz.pl

Grupa Capital Park utworzyła wraz z Open Finance TFI oraz Noble Securities unikalny na polskim rynku Fundusz REAL ESTATE INCOME ASSET I FIZ AN, obejmujący portfel 39 gotowych i wynajętych nieruchomości generujących stabilne przepływy pieniężne, zlokalizowanych przy głównych ulicach handlowych w Polsce (nieruchomości typu high-street).

REAL ESTATE INCOME ASSET I FIZ AN to również jeden z pierwszych działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych Fundusz „dywidendowy”, oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości znajdujących się w portfelu Funduszu. Dodatkowym źródłem dochodu inwestorów ze wzrostu cen nieruchomości, których Fundusz jest właścicielem, mogą być dochody osiągane ze zbywania nieruchomości przez Fundusz. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów.

Inwestycja w certyfikaty jest możliwa dla osób dysponujących znacznie niższym kapitałem niż przy bezpośredniej inwestycji w nieruchomości. Dodatkowo, dzięki inwestycji w REAL ESTATE INCOME ASSET I FIZ AN inwestor uzyskuje efekt dywersyfikacji portfela, przy optymalizacji kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

 

OPIS PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

 • Zdywersyfikowany portfel nieruchomości składający się z 39 gotowych, wynajętych i generujących stabilne przychody z najmu nieruchomości handlowo-usługowych w 26 miastach w Polsce. Nieruchomości portfelowe to obiekty typu high-street zlokalizowane w atrakcyjnych lokalizacjach przy głównych ulicach miast.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład portfela wyniosła 14.956 mkw.
 • Umowy najmu nieruchomości zawarte są z renomowanymi najemcami i indeksowane o inflację. Przykładowi najemcy to m.in.: Rossmann, CCC, Żabka, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Bank Millennium, Alior Bank, MultiBank.
 • Portfel nieruchomości Funduszu zarządzany jest przez spółkę CP Management Sp. z o.o., która należy do Grupy Capital Park – lidera na rynku nieruchomości high street w Polsce, posiadającego wieloletnie doświadczenie na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.
 • Portfel będzie stale rozwijany poprzez sprzedaż najmniej rentownych nieruchomości i zakup nowych, bardziej atrakcyjnych projektów finansowanych z nadwyżek finansowych.

 

www.reia-fiz.pl

O Asset Management

Grupa Capital Park jest nie tylko właścicielem 68 nieruchomości w całej Polsce, ale również ich zarządcą. Nie korzystamy z zewnętrznych firm zarządzających, ponieważ cenimy indywidualne podejście do naszych najemców i ich problemów, a ich komfort i zadowolenie są dla nas najważniejsze. Stworzyliśmy własny zespół Asset management, który na co dzień dba zarówno o najemców, jak i prawidłowe funkcjonowanie budynków. Zespół, posiadający ponad dziesięcioletnie doświadczenie i bogate know-how, jest na co dzień wspierany przez wewnętrzne działy facility management, prawny, księgowości i marketingu, co gwarantuje najwyższy poziom i wysoką jakość obsługi oraz pozytywnie wpływa na poziom kosztów.

Wychodzimy ponad rynkowe standardy i wprowadzamy innowacyjne usługi, a wszystko po to żeby nasi najemcy czuli się jak najlepiej. W zarządzanych przez nas nieruchomościach wprowadziliśmy m.in. takie rozwiązania jak:

 • jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do budynku biurowego bezpłatną usługę Concierge & Lifestyle Managera. Wszystkie osoby zatrudnione w Eurocentrum Office Complex mogą korzystać z usług profesjonalnego i zwrócić się z prośbą o wsparcie w sprawach takich jak np. organizacja wyjazdów służbowych, przyjęcia rodzinnego, odbioru gości z lotniska, rezerwacji biletów i stolików w restauracjach
 • wprowadziliśmy innowacyjny program budżetu partycypacyjnego, który pozwala na wspólne podejmowanie decyzji dotyczących budynku przez wszystkich jego użytkowników
 • uruchomiliśmy dedykowaną platformę carpoolingu, umożliwiającą naszym najemcom wspólne dojazdy do pracy
 • co roku przeprowadzamy ankietę wśród naszych najemców żeby poznać ich opinię dotyczącą naszych usług i nieruchomości i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom
 • w budynkach biurowych wprowadzamy dodatkowe funkcje i uruchamiamy punkty usługowe, tak aby najemcy mogli załatwić wszystkie codzienne sprawy w jednym miejscu
 • wspieramy aktywność fizyczną poprzez organizowanie akcji prozdrowotnych tj. m.in.: Zdrowe Plecy czy Bike to Eurocentrum – konkurs dla najemców promujący jazdę do pracy na rowerze.
 • wszyscy najemcy wprowadzając się do budynku otrzymują praktyczny manual ze wszystkimi przydatnymi informacjami dotyczącymi życia obiektu
 • dział Asset Management Grupy Capital Park stawia duży nacisk na animacje przestrzeni wspólnej, organizujemy eventy dla najemców tj. m.in. Mikołajki dla dzieci pracowników, akcje krwiodawstwa, czy wspólne świętowanie urodzin budynków

TROSZCZYMY SIĘ O DOBRE SAMOPOCZUCIE NASZYCH NAJEMCÓW, DLATEGO STWORZYLIŚMY BIURO PLUS.

Biuro +

Biuro to nie tylko miejsce pracy, to przestrzeń, w której spędzamy większą część dnia, dlatego zależy nam, aby było to miejsce, w którym nasi najemcy będą czuć się komfortowo. Stworzona przez Grupę Capital Park koncepcja BIURO PLUS zakłada oferowanie jedynej w swoim rodzaju, komfortowej powierzchni biurowej spełniającej najwyższe standardy w wyjątkowych lokalizacjach uzupełnionej wachlarzem dedykowanych usług.

Rozwiązania są zindywidualizowane dla każdego z projektów, podstawę jednak stanowią zawsze kluczowe elementy:

 • wysokiej jakości architektura,
 • ekologia i zrównoważony rozwój,
 • zieleń i jakość otoczenia,
 • promocja sportu i aktywności fizycznej,
 • sztuka i kultura w przestrzeniach wspólnych,
 • szeroki wachlarz usług,
 • kreatywne podejście do Asset Managementu.

Troszczymy się o dobre samopoczucie naszych najemców, dlatego stworzyliśmy BIURO PLUS.

TROSZCZYMY SIĘ O DOBRE SAMOPOCZUCIE NASZYCH NAJEMCÓW, DLATEGO STWORZYLIŚMY BIURO PLUS.

Mecenat

Wierzymy, że poprzez sztukę, historię i edukację budujemy świadome, nowoczesne społeczeństwo.

Grupa Capital Park, kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, od początku swojej działalności realizuje Program Mecenat, w ramach którego wspiera ważne wydarzenia z obszaru kultury, sztuki, dziedzictwa poprzemysłowego i inne inicjatywy społeczne.

Grupa przez lata współorganizowała bądź wspierała finansowo kluczowe wydarzenia kulturalne takie jak m.in.: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Festiwal Gwiazd w Gdańsku, Krakowski Festiwal Filmowy i wiele innych.

W celu ochrony dziedzictwa postindustrialnego i propagowania wiedzy na temat zabytków przemysłu dawnej Fabryki Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie, w 2009 roku została powołana do życia Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Fundacja prowadzi działania własne oraz wspiera liczne inicjatywy innych organizacji i instytucji, takich jak: Fundacja Hereditas, Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, Wydział Promocji Dzielnicy Wola i wiele innych, m.in. poprzez udostępnianie terenu dawnej fabryki na potrzeby realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych.
Lista wydarzeń kulturalnych wspieranych przez Grupę:

2016 r.

 • udział drużyny Capital Park w charytatywnym meczu siatkówki organizowanym przez Jones Lang LaSalle.
 • organizacja akcji krwiodawstwa w budynkach Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów
 • organizacja zbiórki na rzecz dzieci z Domów Dziecka w ramach wydarzeń w obiektach Vis a Vis i Eurocentrum Office Complex
 • organizacja zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt w Eurocentrum Office Complex
 • promowanie alternatywnych środków komunikacji i zdrowego stylu życia poprzez kolejną edycję akcji „Bike to Eurocentrum”
 • zagospodarowanie i animacja miejskich placów przy Royal Wilanów, m.in. poprzez organizacje transmisji meczów Euro, Nocne Granie, teatr plenerowy czy kino letnie
 • założenie miejskich pasiek na dachach Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów
 • udostępnienie tarasów widokowych Eurocentrum Office Complex na warszawską Noc Wieżowców
 • przekazanie Fundacji Komitet Inicjatyw Lokalnych mozaiki Anny Fiszer
 • uruchomienie platformy carpooling w Royal Wilanów
 • instalacja domków dla ptaków na drzewach otaczających Royal Wilanów
 • organizacja wernisażu wystawy Łukasza Stokowskiego i Infiniti Abstract Car w Royal Wilanów
 • wystawa prac Marty Koniecznej w Royal Wilanów
 • udział w akcji Okulary dla Afryki
 • udział w akcji „Zrzucamy zbędne kilowaty na wiosnę”
 • wystawa fotografii Michała Jaworskiego

2015 r.

 • sfinansowanie renowacji neonu elbląskiego kina Syrena i przekazanie go do Muzeum Neonów. Prezentacja neonu podczas Pikniku Naukowego oraz Nocy Muzeów.
 • podpisanie porozumienia z Pomorską Fundacją Filmową ws. przekazania dziedzictwa Gdańskiego Centrum Filmowego
 • 40 Gdynia Film Festival – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • przekazanie foteli kinowych z Gdańskiego Centrum Filmowego do Muzeum Neonów
 • zakup i ekspozycja dzieł polskich artystów – reliefów Macieja Pakalskiego w Eurocentrum Office Complex i obrazów Michała Misiaka w Royal Wilanów.
 • zakup kolekcji platerów wytworzonych w dawnej Fabryce Norblina
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej 3D oraz zlecenie ekspertyzy demontażu i transportu mozaiki Anny Fiszer
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej 3D sal dawnego kina Neptun i przekazanie dokumentacji Pomorskiej Fundacji Filmowej
 • udostępnienie terenu na potrzeby wystawy „I love Wilanów”
 • sponsoring i aktywne zaangażowanie w obchodach Dni Wilanowa
 • udział drużyny Capital Park w charytatywnym meczu siatkówki organizowanym przez Jones Lang LaSalle

2014 r.

 • 39 Gdynia Film Festival – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • koncert „Wilanów – Majdan – Wspólna Sprawa”, 25 kwietnia
 • udostępnienie terenu Dawnej Fabryki Norblina pod grę miejską organizowaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 11. Nocy Muzeów, 17 maja
 • 12. Gdańsk Doc Film Festiwal, 5-8 czerwca
 • XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie, 30 czerwca – 4 lipca
 • Wystawa w na terenie Dawnej Fabryki Norblina – Stworzenie otwartej dla publiczności wystawy „ArtNorblin. Tu współczesność łączy się z historią”

2013 r.

 • 38 Gdynia Film Festival – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • sfinansowanie wydania albumu „Fabryka Norblina. Opowieść o niezwykłej fabryce” we współpracy Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina i Stowarzyszenia Nasz Norblin
 • udział drużyny Capital Park w charytatywnym meczu siatkówki organizowanym przez Jones Lang LaSalle

2012 r.

 • Pokrycie kosztów renowacji grudziądzkiego neonu KINO HELIOS i przekazanie go do Neon Muzeum w Soho Factory przy ul. Mińskiej 25
 • 37 Gdynia Film Festival – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 52. Krakowski Festiwal Filmowy
 • Festiwal Warszawa w Budowie

2011 r.

 • Puchar Wilanowa
 • 51. Krakowski Festiwal Filmowy
 • Yach Film 2011 – 20. Festiwal Polskich Wideoklipów
 • Album „Zwykła historia o niezwykłej fabryce”
 • Warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Warszawskie dziedzictwo postindustrialne. Warsztaty – wykłady – prezentacje”

2010 r.

 • Puchar Wilanowa
 • Yach Film 2010 – 19. Festiwal Polskich Wideoklipów
 • Warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Warszawskie dziedzictwo postindustrialne. Warsztaty – wykłady – prezentacje”
 • Europejskie Dni Dziedzictwa
 • Festiwal Wola Art

2009 r.

 • Yach Film 2010 – 18. Festiwal Polskich Wideoklipów
 • Wernisaż prac Adama Kucharka zatytułowany „Twarze jazzu” w Galerii Ateneum Młodych
 • IX Festiwal „Dwa Teatry”
 • Wystawa plakatów „…i druk stworzył kobietę” w Muzeum Plakatu w Wilanowie
 • Kroniki Filmowe
 • Warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Warszawskie dziedzictwo postindustrialne. Warsztaty – wykłady – prezentacje”
 • Festiwal Wola Art

2008 r.

 • Projekt „Tu było kino”
 • Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2008”
 • XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie 12-15 czerwca
 • Festiwal Gwiazd w Gdańsku
 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • All about Freedom Festival, Gdańsk

2007 r.

 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • Wydarzenie filmowo-muzyczno-bankietowe pod nazwą Salony PRL-u w Krakowie

2006 r.

 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

2005 r.

 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 

 

WIERZYMY, ŻE POPRZEZ SZTUKĘ, HISTORIĘ I EDUKACJĘ BUDUJEMY ŚWIADOME, NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO.

Ekologia

Biznesowy sukces to także zobowiązanie i odpowiedzialność wobec środowiska. Grupa Capital Park od 2003 roku z sukcesem inwestuje w na runku nieruchomości, kładąc nacisk na rozwój swojego portfolio również w zakresie zrównoważonego budownictwa. W swoich działaniach staramy się zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i wspierać działania ekologiczne, nie zapominając o odpowiedzialności na co dzień.

Oto wybrane przykłady naszej troski o środowisko:

 

Royal Wilanów – Ekologiczna, Przyjazna Przestrzeń

Royal Wilanów jest zielonym budynkiem przyjaznym użytkownikom i środowisku, co zostało potwierdzone brytyjskim certyfikatem BREEAM INTERNATIONAL, EUROPE COMMERCIAL W WERSJI 2009 na poziomie VERY GOOD.
Budynek zlokalizowany jest w zielonym otoczeniu i posiada bardzo dobry dostęp do środków komunikacji. Pracownicy mogą korzystać z dedykowanego shuttle bus’u, platformy carsharing umożliwiającej wspólne dojeżdżanie do pracy oraz licznych udogodnień dla rowerzystów tj.: miejsca parkingowe dla rowerów zarówno przed budynkiem jak i w zamykanych boksach, szatnie, samoobsługowe stacje naprawy rowerów czy stacja Veturilo w sąsiedztwie budynku.
Royal Wilanów posiada liczne proekologiczne rozwiązania wodo i energooszczędne m. in.: wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych wokół budynku, wodooszczędna armatura łazienkowa, czujki ruchu w łazienkach czy energooszczędne oświetlenie.
Budynek jest zaprojektowany z dbałością o jakość środowiska wewnętrznego i podniesienie komfortu pracy poprzez naturalną zieleń wewnątrz budynku, dużą ilość światła dziennego
w pomieszczeniach, czy otwierane okna, jak również z myślą o środowisku naturalnym. Na drzewach wokół budynku zostały zamontowane budki dla ptaków, a na zielonym dachu powstała podniebna pasieka.

 

EuroCentrum Office Complex – Największy Certyfikowany Biurowiec w Polsce

Budynek Eurocentrum Office Complex zlokalizowany w Al. Jerozolimskich w Warszawie został zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Zielony budynek, certyfikowany w międzynarodowym systemie LEED CS GOLD, posiada wiele rozwiązań, które w znaczący sposób wpływają na ochronę środowiska oraz komfort pracy najemców.
W Eurocentrum:

 • 100% wody deszczowej jest wykorzystywane do spłukiwania toalet oraz do podlewania zieleni w atriach
 • o 59% jest zmniejszone zużycie wody pitnej
 • o 25% jest zredukowane zużycie energii elektrycznej dla systemów ogólnobudynkowych m.in. dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia
 • wykorzystane zostanie ponad 30% lokalnych materiałów budowlanych, pochodzących z wtórnego odzysku, a w przypadku drewna ze źródeł certyfikowanych
 • ograniczony zostanie efekt wysp ciepła, dzięki membranie dachowej o wysokim współczynniku odbicia światła
 • doskonały dostęp światła dziennego dzięki zastosowaniu dużych przeszkleń
 • zielone atria i tarasy z naturalną roślinnością tworzące przyjazny mikroklimat
 • zyski cieplne i wysoki poziom doświetlenia pomieszczeń zimą dzięki dużym przeszkleniom na zewnętrznej fasadzie południowej
 • udogodnienia dla osób korzystających z komunikacji alternatywnej: 178 miejsc postojowych dla rowerów, 22 przebieralnie i prysznice, stacja rowerów miejskich Veturilo, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, 6 punkty ładowania samochodów elektrycznych
 • podniebna pasieka z 8 ulami na dachu budynku Eurocentrum

 

Pasieki na dachu biurowców

Ekologia oraz idea zrównoważonego rozwoju miast są niezwykle bliskie Grupie Capital Park, dlatego też postanowiliśmy dachy naszych budynków przemienić w miejskie pasieki. Pszczoły są niezwykle ważnym elementem ekosystemu. Szacuje się, że ponad 75% naszego pożywienia zależy od pszczół i innych owadów zapylających. Dzięki pszczołom zapylone rośliny wydają zdrowe owoce, mogą także wysiać nasiona, co w efekcie zwiększa bioróżnorodność przyrody wokół nas. Zgodnie ze słowami przypisywanymi Albertowi Einsteinowi „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko 4 lata życia.”
W 2016 roku na dachach naszych warszawskich biurowców Eurocentrum i Royal Wilanów powstały podniebne pasieki, na wzór tych działających z powodzeniem na dachach najsłynniejszych budynków świata m.in.: Opery Paryskiej, zakrystii katedry Notre Dame, Muzeum Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku, Lloyd’s Building w Londynie czy Uniwersytecie Harvarda w Cambrigde.
Miody z naszych podniebnych pasiek można kupić w recepcjach budynków Eurocentrum i Royal Wilanów.

 

ArtN – Wyjątkowy Projekt z Ekologicznym Certyfikatem

Wielofunkcyjny obiekt ArtN, zlokalizowany w sercu Warszawy, będzie kolejnym certyfikowanym budynkiem należącym do Grupy Capital Park. Powierzchnia biurowa kompleksu będzie certyfikowana w oparciu o międzynarodowy system BREEAM, co zagwarantuje realizację projektu według najwyższych standardów, a także wysokiej klasy powierzchnie przyjazne środowisku i przyszłym użytkownikom. Dzięki wdrożeniu certyfikacji już na etapie projektowania, projekt ArtN od początku będzie realizowany z poszanowaniem środowiska naturalnego.

ArtN będzie też miejscem przyjaznym dla osób żyjących ekologicznie. W projekcie powstanie BioBazar – targ z ekologicznymi produktami, który zaoferuje warszawiakom szeroki asortyment świeżych produktów. Osoby korzystające z alternatywnych środków komunikacji będą mogły dojeżdżać na Żelazną 51/53 rowerem i pozostawić go na jednym ze 180 miejsc postojowych dla nich przeznaczonych. 90 miejsc powstanie na pierwszym takim w Polsce, nowatorskim automatycznym parkingu.

 

Alternatywne Środki Transportu

Wszystkie nowo projektowane przez Capital Park obiekty realizowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu oprócz dbałości o środowisko naturalne zapewniają również maksymalny komfort wszystkim użytkownikom.

Zlokalizowany w Warszawie Eurocentrum Office Complex posiada 178 miejsc postojowych dla rowerów, zarówno w zamykanym boksie przed budynkiem, jak i wolnostojące na zewnątrz oraz w garażu podziemnym, a także przebieralnie i natryski. Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu Capital Park, przed budynkiem zostanie uruchomiona prywatna wypożyczalnia rowerowa Veturilo. Na terenie Eurocentrum Office Complex znajduje się 6 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Specjalnie dla najemców została uruchomiona platforma carsharingu umożliwiająca wspólne dojazdy do pracy.

Również biurowo-handlowy budynek Royal Wilanów jest miejscem przyjaznym rowerzystom. Obiekt zlokalizowany na warszawskim Wilnowie, oferuje zarówno pracownikom, jak i klientom ok. 130 miejsc postojowych dla rowerów zarówno na zewnątrz budynku, jaki i w zamkniętych boksach, w garażu na poziomie -1. Klienci i najemcy Royal Wilanów mogą również korzystać
z takich udogodnień jak samoobsługowe stacje naprawy rowerów zlokalizowane na terenie obiektu.

ArtN, wielofunkcyjny obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul. Żelaznej, posiadać będzie aż 190 miejsc dla rowerów, a ciekawostką będzie automat do pozostawiania sprzętu, który wydawać będzie użytkownikowi bilet uprawniający do odbioru.

Street Mall „Vis a Vis” w Radomiu posiada przyjazne rowerzystom stojaki na rowery zarekomendowane przez radomskie Bractwo Rowerowe oraz pierwszą w Radomiu samoobsługową stację naprawy rowerów. Należące do sieci Street Mall „Vis a Vis” obiekty w Łodzi i w Toruniu również są wyposażone w stacje naprawy rowerów.

 

Ekologiczny Papier

W ciągu jednej minuty świat traci lasy o powierzchni 36 boisk do piłki nożnej. Statystyczny Polak zużywa aż 100 kg papieru rocznie. Dlatego nie chcąc przyczyniać się do zwiększania tych liczb, zdecydowaliśmy o używaniu na co dzień w biurze Grupy Capital Park ekologicznego papieru Steinbeis Pure White, wyprodukowanego w 100% z makulatury i posiadającego ekologiczne certyfikaty. Przy produkcji papieru metodą recyklingu zużywa się około 50% mniej energii, do 75% mniej wody i oszczędza się drzewa, a w takim procesie produkcji zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się o 70% i powstaje do 90% mniej odpadów wodnych.

Nasze broszury drukujemy na ekologicznym papierze – dzięki drukowi 500 egzemplarzy folderu dla projektu Eurocentrum na ekologicznym papierze CYLUS udało nam się zaoszczędzić aż 111 kg odpadów, 2993 litry wody, 319 kWh energii, 29 kg CO2 oraz 181 kg drewna. Natomiast użycie ekologicznego papieru COCOON do druku 300 egzemplarzy folderu dla projektu Rezydencja Stachowicza zmniejszyło negatywny wpływ na środowisko o 51 kg odpadów, 992 litrów wody, 93 kWh energii, 9 kg CO2 oraz 82 kg drewna.

 

BioBazar w ArtN

W jednym z naszych projektów, Dawnej Fabryce Norblina przy ulicy Żelaznej 51/53 w Warszawie, w każdą sobotę od godziny 8:00 do 16:00 odbywa się BioBazar. To unikalny na mapie Warszawy targ z ekologiczną żywnością, kosmetykami i środkami czystości. To miejsce dla fanów kuchni, gotowania i zdrowego stylu życia. To także przestrzeń edukacyjna dla wszystkich zainteresowanych ekologią.

W nowym projekcie, który powstanie w tym miejscu, BioBazar będzie miał swoją własną halę, w której zmieści się jeszcze więcej dostawców!

Więcej szczegółów na www.biobazar.org.pl

BIZNESOWY SUKCES TO TAKŻE ZOBOWIĄZANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC ŚRODOWISKA

Fundacje

Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina

Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina została powołana do życia we wrześniu 2009 r. przez właściciela i inwestora terenu dawnej Fabryki Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie, firmę Art Norblin Sp. z o.o. Celem Fundacji jest m.in. ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie dotyczącym historii rozwoju przemysłowego miasta Warszawy, a w szczególności dawnej Walcowni Metali Warszawa/Dawnej Fabryki Norblina, prowadzenie działań w sferze kultury, sztuki, popularyzacja wiedzy o zabytkach poprzemysłowych w Warszawie, a także gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zabytków dokumentujących historię rozwoju przemysłowego miasta Warszawy, w tym w szczególności Walcowni Metali Warszawa/Dawnej Fabryki Norblina na Woli.

WIERZYMY, ŻE POPRZEZ SZTUKĘ, HISTORIĘ I EDUKACJĘ BUDUJEMY ŚWIADOME, NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO.

Współpraca z uczelniami

Grupa Capital Park stała się partnerem merytorycznym Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji i Nieruchomości (SKNIiN) działającym przy Szkole Wyższej Handlowej (SGH) w Warszawie. SGH, jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce, bierze udział w prestiżowym międzynarodowym programie edukacyjnym European Real Estate Challenge. Capital Park, wzorem funduszu Patron Capital Parners, którego kapitałem zarządza na polskim rynku, postanowił wspierać rozwój młodych profesjonalistów oraz podnosić poziom edukacji studentów wchodzących na rynek pracy, poprzez dzielenie się z nimi swoim know-how i wieloletnim doświadczeniem związanym z nieruchomościami m.in. podczas konferencji, spotkań i praktyk organizowanych w ramach współpracy.

Real Estate Meeting 2014

Capital Park jako partner strategiczny projektu Real Estate Meeting 2014, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 maja, przygotował prelekcję pt. „Idea nieruchomości mixed-use na przykładzie Royal Wilanów i ArtNorblin”. Poprowadzony przez Kingę Nowakowską (COO w Grupie Capital Park i Dyrektor Generalną Art Norblin Sp. z o.o.) wykład został wysoko oceniony przez słuchaczy. Głównym jego celem było ukazanie różnych aspektów realizacji projektu mixed-use oraz pokazanie kompleksowego podejścia Grupy Capital Park do realizowanych inwestycji. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzeć trwającą obecnie budowę budynku Royal Wilanów i zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi etapów powstawania projektu na spotkaniu z zespołem specjalistów odpowiedzialnych za jego realizację.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: www.skniin.pl

WIERZYMY, ŻE POPRZEZ SZTUKĘ, HISTORIĘ I EDUKACJĘ BUDUJEMY ŚWIADOME, NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO.

Drużyna polo

Gra w polo powstała ponad dwa tysiące lat temu w Azji Środkowej. Do Europy dotarła w XIX wieku przez stacjonujące w Indiach wojska brytyjskie. Również w Polsce gra ta miała bardzo bogate przedwojenne tradycje. Grali w nią oficerowie, szlachta i królowie wielu narodów. Swoje możliwości prezentowali najlepsi jeźdźcy na najlepszych koniach. Polo jest jedną z najbardziej szlachetnych dyscyplin sportowych. Wymaga sprawności, trzeźwego myślenia, jedności jeźdźca i konia, dyscypliny, przestrzegania zasad fair play oraz współpracy całej drużyny. Te zasady są nam bliskie również w biznesie. Dlatego też Grupa Capital Park sponsoruje turnieje polo. Firmę reprezentuje również drużyna, którą dopinguje cały zespół.

 

2014

W niedzielę 29.06 w Buksza Polo Club odbyła się trzecia edycja Festiwalu ARABIA-POLSKA, którego sponsorem była Grupa Capital Park. W ramach wydarzenia odbył się Międzynarodowy Pokaz Koni Arabskich, w którym udział wzięło 69 koni oraz turniej polo ARABIA-POLSKA CUP. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Capital Park, reprezentowana przez Kingę Nowakowską, Wojtka Nowakowskiego i Nicholasa Motz. Organizatorem całego wydarzenia był klub Buksza.

 

BUKOWINA SNOW POLO MASTERS 2014

Drużyna polo Capital Park po raz drugi z rzędu wygrała międzynarodowy turniej polo na śniegu Bukovina Polo Snow Masters, który odbył się w dniach 30.01–2.02 w Bukowinie. Drużynę Capital Park reprezentowali Nicolas Motz, Investment Associate oraz Wojciech Nowakowski, Investment Manager w Grupie Capital Park. Trzydniowym zawodom towarzyszyły dodatkowe atrakcje m.in. uroczysta Gala Otwarcia, Snow Picnic, Players Party i turniej pocieszenia, a całą imprezę zainaugurowała Akademia Polo, podczas której można było poznać lub zgłębić techniki gry w polo. Współorganizatorem turnieju był Klub Buksza Polo, który od 2003 roku pielęgnuje tradycje tej królewskiej dyscypliny.

 

2013

W sobotę 30.06 w Buksza Polo Club odbył się Międzynarodowy Pokaz Koni Arabskich Polska-Arabia, któremu towarzyszył turniej polo ARABIA-POLSKA CUP. W turnieju wzięły udział drużyny Capital Park, Bastylia i Koń Polski, a na koniach usiedli zawodnicy z Polski, Argentyny, Anglii, Francji i USA. Zwycięski tytuł zdobyła drużyna Bastylia. Grupa Capital Park była sponsorem tego wydarzenia, natomiast organizatorem klub Buksza.

 

BUKOWINA SNOW POLO MASTERS 2013

Grupa Capital Park była sponsorem niezwykle widowiskowego turnieju Bukovina Polo Snow Masters 2013, który odbył się w Bukowinie. W rozgrywkach o dwa puchary: Bukowiny i Tatr wzięły udział drużyny CAPITAL PARK, BASTYLIA, VOLKSWAGEN AUTOREMO i BLUE JET, w których zagrali zawodnicy z USA, Anglii, Niemiec, Czech, Francji i Polski. Kilkaset osób zasiadło nie tylko na trybunach kibicując drużynom polo w ich zmaganiach na śniegu, ale również bawiło się podczas piątkowego cocktailu i sobotniego Players Party by Veuve Cliquot. Drużyna CAPITAL PARK wygrała turniej, pokonując BLUE JET. Najlepszym zawodnikiem został Nicolas Motz – Investment Associate w Capital Park, a tytuł najlepszego zawodnika w meczu o Puchar Bukowiny zdobyła Kinga Nowakowska, Head of Asset Management Sales and Marketing w Grupie Capital Park. Organizatorem wydarzenia był podwarszawski klub BUKSZA.

WIERZYMY, ŻE POPRZEZ SZTUKĘ, HISTORIĘ I EDUKACJĘ BUDUJEMY ŚWIADOME, NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO.

x