ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI


Formularz przeznaczony do anonimowego zgłaszania naruszeń w spółce CAPITAL PARK S.A. w Warszawie („Spółka”).

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze („Zgłaszający”) i służy do zgłaszania Spółce wszelkich zidentyfikowanych działań niepożądanych i niezgodnych z prawem, w tym naruszeń przepisów, procedur lub standardów etycznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Spółka, tj. Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa („Administrator”).

 

 1. Administrator informuje, że:
  • Podanie danych osobowych Zgłaszającego jest dobrowolne; zgłoszenie może być dokonane anonimowo;
  • Podane przez Zgłaszającego dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dokonanym zgłoszeniem Nieprawidłowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
  • Dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane na czas prowadzenia postępowania w sprawie Nieprawidłowości, nie dłuższy niż 6 miesięcy; W razie wszczęcia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, dane przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres kolejnych 12 miesięcy;
  • Zgłaszającemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby Zgłaszającego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Dane osobowe Zgłaszającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  • W sprawie ochrony danych u Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@capitalpark.pl.

Formularz zgłaszania naruszeń